Re: Ua tshoob tsi pub pe.PY Kwvtij & Vimhlub,
Tsis hais Hmoob los lwm haiv neeg, tsis hais pab twg los pawg twg,
yeej muaj tej tus neeg nkhaus li no. Tus neeg nkhaus no luag ua li
luag ua xwb ces yeej tsis haum nws lub siab. Tus neeg nkhaus no nws
yeej zam tsis taus luag hlo li. Yog pab kwvtij twg, tus coj nkhaus ces
luag ntshai rwg tsam tej me tub me nyuam lam mus nphav txog pab ntawd.
Hos yog tus coj yog neeg ncaj ces lwm tus txawm yuav nkhaus me ntsis
los nws nias ntiag rau xwb ces plaub tag; yog thaum muaj tshoob muaj
kos ntsig los txog los luag yeej tso siab plhuav.

PY Kwvtij,
Tag 3 case uas koj hais los no, puav leej yog neeg nkhaus thiab neeg
tsis thoob tsib xwb.

Case 1: Hmoob hais tias ib rab teb ib tsa txuj; muaj ib txhia mas
thaum mus txog ntua xwb twb pe ib lwm lawm; thaum txais lub xo tag mas
mam rov pe dua ib lwm thiab. Hos muaj ib txhia mas tos luag txais lub
xo tag mam li pe (Cov hluas tshiab feem ntau coj li no). Ob tug hluas
no tseem yuav tos koj txais lub xo tag mas nkawv mam pe xwb, koj niag
kwv tij txawm siv muab nkawv cem lawm. Qhov tseeb, nws yog tus niag
tsis paub qab hau ntag. Li cas los xij, qhov no qhia tau hais tias
"lub pe" yeej tseem ceeb heev rau Hmoob. Thaum luag tuaj nphav txog
yus, yus kom luag tsis txhob pe los tau, tabsis thaum yus yog tus mus
nphav txog luag, NCO NTSOOV PE, unless luag koj yus tsis txhob pe. Yog
luag coj kev cai tshiab, yus nug tso mam pe los yeej tsis txhaum.

Case 2: Tus mej koob yeej tsis tau paub tab tiag. Tabsis yog tus txiv
ntxawm ntawd tsis yog neeg nkhaus ces nws yeej tsis cem thiab rhuav
luag. Tus neeg coj ncaj mas tsis lam muab tej qho me me li no los ua
teebmeem.

Case 3: Yeeb vim muaj tej xwm txheej zoo li no, Hmoob 18 Xeem thiaj
tsim tsa tsab cai los tswj. Niaj hnub niam no, peb tsuas ua raws nkaus
lub txhooj lawm xwb. Luag txawm yuav tuaj txog tsheej tsev los tsuas
muab raws nkaus lub txhooj fi xov xwb. Ho tsis muaj teeb meem ntxiv li
lawm ne!

Yog li PY Vimhlub hais, tsis txhob muab 2-3 case nyuag uas cov nyom
zog no los rhuav yus txoj kablis kevcai uas yus haiv neeg ib txheej
dhau ib txheej ib tis dhau ib tis coj los.

HL
.