Re: Ua tshoob tsi pub pe.tus kwv vimhlub a-- tsis tas tham ntau npaum li koj. cov laus li peb
no lawm yeej paub dhau hwm lawm nav. kuv tsuas nug 3 lo lus sim sim
ple xwb es kuv xav kom nej teb sim sim ple thiab xwb nav.

answer either "nyiam or tsis nyiam" no xwb nas. why make it so hard.

1. nej nyiam cov yus mus txog yog yus tsis tsab luam yeeb thiab
txawm
tsab los tsab tsis txua rau tej me nyuam yaus ces mag nplua nyiaj
kiag
xwb ntag los nej nyiam cov tsis tsab los yeej tsis txaum dab tsi no
mas?

just answer "nyiam or tsis nyiam"

2. nej nyiam cov yus mus txog es yus tub tub tsis pe txhua tus ntag
ces mag plua nyiaj kiag xwb ntag los nej nyiam cov tsis pe li los
yeej
tsis txhaum dab tsi li no mas?

"nyiam or tsis nyiam"

3. nej nyiam cov yus mus txog es lawv rho cawv iab coj los txhaus
yus
tus tub (nraug vaum) ua nws tau muab thiaj los tsev lawm xwb los nej
nyiam cov yus mus txog ces haus khob nyuag puav beer ua kev cai kom
rooj tshoob meej xwb mas?

"nyiam or tsis nyiam"
.