Re: Xav Nug Peb Cov Pojniam HmoobDablaug Teem Taub,

Kuj yuav hais tsis tau rau txhua tug pojniam vim nyiav txawv nyias
thiab. Tabsis feem ntau yog thaum pojniam tsis coj khaub ncaws lawm
ces lawv yeej tsis tshua xav nrog txivneej pw lawm vim lub qhov pib
qhuav thiab tsis muaj muaj kua lawm ces muaj ntsis mob, lawv thiab
tsis tshua kam lawm. Tej tug ces yog 45 xyoos, tej tug kuj yog 40
xwb. Tej tug kuj yog 50 los yog 55 xyoos.

Thaum lawv tsis coj khaub ncaws lawm ces lawv kuj tsis khaus lawm
thiab. Tabsis txivneej muaj peevxwm ua tau kom lawv khaus tuaj. Yog
yuav kom lawv khaus lawv xwb mas lawv yeej tsis khaus lawm nawb vim
tsis muaj kua ces qhov ntawd tsis ua rau lawv khaus lawm. Tabsis yeej
tseem muaj ntau txojkev uas koj yuav ua tau rau pojniam khaus tau
thiab. Tabsis qhov no cia lwm zaus mam tham.

Ntawm koj ces yuav tau paub li no:
1. puas yog nws tsis coj khaub ncaws lawm
2. puas yog koj ua rau nws tu siab lawm
3. puas yog nws ntxhov siab txog ib yam dab tsi lawm
4. los puas yog ua ua tsis taus txiv lawm
.