Re: Xav Nug Peb Cov Pojniam HmoobDablaug Teem Taub,

Kuj yuav hais tsis tau rau txhua tug pojniam vim nyiav txawv nyias
thiab. Tabsis feem ntau yog thaum pojniam tsis coj khaub ncaws lawm
ces lawv yeej tsis tshua xav nrog txivneej pw lawm vim lub qhov pib
qhuav thiab tsis muaj muaj kua lawm ces muaj ntsis mob, lawv thiab
tsis tshua kam lawm. Tej tug ces yog 45 xyoos, tej tug kuj yog 40
xwb. Tej tug kuj yog 50 los yog 55 xyoos.

Thaum lawv tsis coj khaub ncaws lawm ces lawv kuj tsis khaus lawm
thiab. Tabsis txivneej muaj peevxwm ua tau kom lawv khaus tuaj. Yog
yuav kom lawv khaus lawv xwb mas lawv yeej tsis khaus lawm nawb vim
tsis muaj kua ces qhov ntawd tsis ua rau lawv khaus lawm. Tabsis yeej
tseem muaj ntau txojkev uas koj yuav ua tau rau pojniam khaus tau
thiab. Tabsis qhov no cia lwm zaus mam tham.

Ntawm koj ces yuav tau paub li no:
1. puas yog nws tsis coj khaub ncaws lawm
2. puas yog koj ua rau nws tu siab lawm
3. puas yog nws ntxhov siab txog ib yam dab tsi lawm
4. los puas yog ua ua tsis taus txiv lawm
.Relevant Pages

 • Re: Respond to Dej Tshiabs questions
  ... Tsis yog xyoo 80 s'yog xyoo 86 nawb. ... Peb yuav tau los xyuas qhov tseeb vim li cas Nplog liab thiab tua lawv. ... los txog rau xyoo 82-83.Cov Neohom thiaj mus tij toj Zoov Laj....2 tug ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: HMOOB LUB SIAB
  ... Qhov koj hais ntawm ko ces tsis hais los yeej pom daim duab ... Nplog tsis yog me nyuam yaus es yuav muab burble gum ... legitimate government luag yuav tsis lam yooj yim kiag. ... hais txhij ntxhaws kawg lawm nawb. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Csy0 Txawj Qhuas Neeg
  ... Fajkhaum, kuv yog Kajliag na. ... Cas tsis paub li. ... Kuv tsis paub hais tias Dr. Ly Pao lawv ho los tshaj tawm xov tooj cua ... fwv nplog tsis tau report txog lawv cov human rights thiab kev coj noj ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Cov lus no yog Laura hais
  ... Coob leej coob tus twb muab lawv tej siav, ... Yog ma, tsis yog chim rau Laura, tabsi yog vim yog txoj kev "Limhiam" ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Tsis Pom Dej Dawb, Siab tsis Nqig.
  ... Wb lub hophiaj tuaj zaum no mas vim yog wb txhawj txog cov hmoob Dej ... tsis hais pab hmoob nplog los yog hmoob havzoov and Hmoob Wat ... Lawv txhua tus puav leej yog victim of some sort, ...
  (soc.culture.hmong)