Re: Pojniam Ua NaiTeem Taub,

As I promised to help you to win your wife's respect, here is a start:

By nature, women will test you, not consciously but unnconsciously.
In other words, they do not know that they do it, but they just do
it. It is their nature. If you fail a woman's test, she will
disrespect you and not see you as her leader. Without respect, she
will rebel against you and usurp control.

Koj tus pojniam yeej tsis xav khoo koj. Nws yeej tsis xav ua nai.
Nws xav kom koj ua nws tus nai. TABSIS, koj ua tsis taus nws tus nai
ces nws thiaj li frustrated. Nws yuav ua koj tus nai los nws ua tsis
taus. Nws xav kom koj ua nai los koj ua tsis taus. She is left
without a leader. Without a clear leader, your life (and hers) is a
chaos. Yog li neb thiaj li muaj power struggle.

By nature, women do not want control. Above all things, women want
SECURITY. This is why women will align themselves with the strongest
man. This is why animals as well as men can have multiple females.
This is why multiple females are willing to share one male. If there
is security, women will stay. Without security, she will rebel and
look elsewhere.

Beating a woman is not a show of strength but a display of weakness.
This is why wife beating will not insure that she will stay with you.
Once a stronger man who can protect her comes, she will follow him to
the end of the earth and...dump the weaker man.

Yog koj xav kom koj tus pojniam saib taus koj, koj yuav tsum coj tus
cwj pwm kom nws pom tau tias koj yog tus heev (not only in sexual
prowess, but in ALL aspects of life). Tsam koj laj nyeem ces cia kuv
muab hais yooj yooj yim li nram no.

DO's (Do these despite what she says):

1. Mus pab kwv pab tij, pab neej pab tsav.
2. Mus qhov twg, ua pojniam ntej
3. Siv koj lub peev xwv ua yam uas koj ua tau
4. Txib kom pojniam ua yam nws ua tau


DON'T (Do NOT do these regardless of what she says)

1. Tsis txhob ua tej yam uas tsis tsim nyog - Tsis txhob cia nws txib
koj ua txhua yam.
2. Tsis txhob ua pojniam tej haujlwm (ntxuav tsev, ua mov noj, so me
nyuam quav, ntxhuas khaub ncaws, etc.), yog pojniam twb tsis ua ib yam
dabtsis tseem ceeb.
3. Tsis txhob cia pojniam mus ub mus no raws li nws siab xav
4. Tsis txhob lam npau taws (emotions belong to women, logic belongs
to men).

Do these simple things and you will notice that your woman will start
to respect you. More later if you want and ask. Best wishes.
.