Re: Pojniam Ua NaiTeev taub,

Kuv mloog koj cov lus mas......peb ib txhia txiv neej mas coj zoo
nkaus li poj niam es thiaj muaj-j teeb meem.

Kuv pom kuv ib cov kwv los yog kuv ib cov tij laug tub mas......poj
niam hais twb tsis tau tsim nyog npau taws los twb npau tawm......lub
siab me npaum nkaus poj niam thiab.......poj niam txib qa ib nyuam
qhov xwb los nim hais tias poj niam ua nai khoo-oo li.......nyob-b
muaj ib tug kwv tij tuaj......poj niam hu tias koj txiv koj los pab
kuv nqa qhov khoom no rau nram zoov los nws hais tias poj niam mas
txib nws cuag li me nyuam yau.

Koj yuav tsum paub tias poj niam mas xav-v yuav ntsej muag.......tej
lus koj tau teev los saum no.......yog poj niam xav tau ntsej muag xwb
nws thiaj kom koj ua tas txhua yam kom lwm tus poj niam pom tias koj
mas hlub-b nws kawg no xwb nad.

Ib qhov nawb......tej zaum koj cov phooj ywg hais rau koj tias koj
niag poj niam mas ua-ua nai khoo-oo koj.......koj txhob rawm maj
chim.......koj txhob ntseeg lawv......lub neej yog koj lub
nad.......tshuav yog neb sib-b hlub ces leej twg yuav hais li cas los
koj txhob khib.......ua qhev zog los tsis ua cas.......yus twb tsis
tuag ned.......thiab yus yog txiv neej yawg nad.

.