Re: tsis txhob hu plig lawmOn Apr 30, 11:08 am, kwv...@xxxxxxx wrote:
peb hmoob tej niag kev hu plig nej xav li cas.  kuv muab ua zoo saib
peb hmoob tej kev hu plig muaj ntau yam tsis tsim nyog hu lawm vim nws
tsis make sense dab tsi li.

nej sim xav mas.  niaj hnub niam no peb pheej ua tej yam tsis make
sense li no nas.
1.  peb muaj ib tug neeg txheeb ze tuaj kev deb tuaj saib peb los pe
hu nws plig
2.  peb muaj 1 tug tub/ntxhais kawm ntawv tag ib qib los peb hu nws
plig
3.  peb yuav nyab tshiab los peb hu plig
4.  nyob nyob ntev lawm, tsis tau nqaij no ces yus ci li muab yus poj
niam los yog tej me nyuam hu plig kom tau
nqaij noj

raws li kuv xav...
qhov yuav tau hu plig mas yuav tsum yog li no. yus muaj 1 tug neeg mus
poob deg, tau muaj mob, thiab tau ceeb tau ntshai lawm no mas thiaj hu
plig.

kuv li ces xyoo tas no thaum kuv rov mus txog nplog teb, kuv cov kwv
tij ua ib pluag mov ua kev zoo siab rau kuv, kuv yeej tsis pub lawv hu
plig li.  kuv tsuas kom lawv muab 2 tug qaib tua hau siav siav thiab
muab ib co xov paj los nceb kev phem kev tsis zoo lawm hnub coog hli
kawg tag ces khi tes thiab txawb kev noj qab nyob zoo rau kuv xwb.  hu
plig no kuj tsis zoo lam hu thiab ov.  peb hmoob muaj coob tus mus
nplog teb pheej cia rau lawv hu plig tid ces thaum lawv rov qab los
txog tsev, tus plig tsis nrog lawv los lawm ces tau muaj mob thiab
tuag ntau tus lawm.

tam sim lub caij spring no mas peb cov hmoob mas txhua txhua lub
weekend ces yeej tsuas hnov hu yus mus noj mov hu plig xwb.  lawv hu
phone tuaj yus nug tias, muaj chaw dab tsi es ho hu plig nas.  nws
lawv teb tias, auv... twb yog tau ntev ntev lawm es poj niam pheej
muaj ntsi npau suav phem es hu poj niam plig xwb os no
haj...haj...haj..... nej puas ua li no thiab nas cov yawg...

PY Kwvtij,
Kuv los xav li koj xav thiab. Kev hu plig khi tes los yuav tau saib
qhov kom tsim nyog ua mam li ua, yog lam tau lam ua plig ces nws tsis
muaj nuj nqis dabtsi lawm. Ho yog yuav xuas qaib hu plig xwb mas tsis
muaj dab tsi thiab, vim nws tsis tabkaum leej twg.

Tam li kuv xav, yam uas tsim nyog thiab tsis tsim nyog hu plig khi tes
muaj li nram no:

Ua kev zoo siab rau txoj kev kawm tiav - Tsis tsim nyog hu plig khi
tes
Ua kev zoo siab rau txhua yam (tau nom, tau nyiaj kub etc...) - Tsis
tsim nyog hu plig khi tes
Ua kev zoo siab rau kev tau sib ntsib sib pom - Tsis tsim nyog hu plig
khi tes
Mob ib tawg yuav luag tuag (Tau fiv tsiaj hu plig) - Tsim nyog hu plig
khi tes lawm
Yug me nyuam tshiab - Tsim nyog hu plig khi tes lawm
Sib txis ua txwj ua nkawm tshiab - Tsim nyog hu plig khi tes lawm

Yog yuav ua rau txoj kev zoo siab mas ua loj npaum li cas los yeej
tsis txhaum, tabsis tsis txhob muab kev hu plig khi tes coj los txuam
nrog qhov kev zoo siab.

HL
.