Re: Yoj vim li casOn Jan 22, 12:40 pm, plum_vill...@xxxxxxxxxxx wrote:
Yoj vim li cas
Yav nram ntuj ub
Hais tias kob twb

Yoj vim li cas
hais tias tsis tau
nyuam qhuav hlub kuv

Txol kev sib hlub
yuav ua li cas
ntshe yuav los kua mag

Yuav ua li cas
ntshe yuav tau tso
vim kuv yog tus

koj tsis qhia kuv
wb yuav sib hlub
yog luag tus lawm

koj thiaj dag kuv
yog leej twg li
youg thawj twg xwb

zoo hoev lawm
thinj tso tseg tau
mus ib sim os!...

koj qhia kuv sab
koj mus rau luag
hlub koj tom qab

Nkauj Hmoob Original

Sau & Muab Suab: Lis Pov: pg. 155

Cov tseem tsis tau tixia ces tseem muaj 33 txim thiab 3 ntsau ran 30
lub ais ua ib kab kom muaj tej hnyuv laus, hnyuv mos, plab, siab,
plawv, ntshav, nrob, thiab tawv taub hau nyob rau hauv cov phaj no.
Thaum yuav laig dab mam li ntxiv ib qho  mov rau ib lub tais. Tom qab
ntawm 30 lub tais mauj 3 ntsau.  Peb ntsau yog txim rau dab: dab teb
dab chaw, nkauj hnub nraug hli, thiab tej tuag tsis paub npe lawm. peb
ntsau no muab tso ua 3 pawg rau hauv ib lub vab lawm xwb.

Me tub aws,,,,,,,,,,,,,,,, koj hais dabtsi tiag tiag mas?, ua dab los
kuj tsis yog, hais lus sibdhos los kuj tsis yog, sau nkauj los kuj
tsis yog,
.