Re: Men - Yog Koj Yuav Tau Niam YauOn Jan 9, 10:50 pm, lajlim <alpha.hm...@xxxxxxxxx> wrote:
Cov niam txiv hmoob li koj hais no muaj mas. (xav tuav npe los yeej
tau).lawv yeej hais tshab plaws rau teb chaws paub tias lawv ua li
ntawd no li as.

tus puav neeg, thaum lawv ua lub neej Normal li tej li chaw, pw txaj
li neeg, nyob noj li neeg kev cai thiab mas yus ntsia lawv tsim txiaj
thiab. Tiam sis thaum yus hnov tias mus yuav niam yau...(los ua tus no
tus no niam yau) es lawv pw 1 txag....ect..no mas lawv cia poob nqi
lawm. Luag tias luag niam sisb sib hlub es yuav pw 1 txaj, koom 1 tsu
rau lub teb lub chaw saib no tiam sis rau kuv mas 1 / zoo li cov
Tsiaj, tsis muaj modesty.....dignity 1 qho li.

thaum luag cov neeg sab nraud nug 3 ib co hmoob hais tias " hais tias
nej hmoob tseem yuav niam hlob niam yau...tseem pw 1 lub txaj no ne
" ?? los yus cov niag hmoob ntawd tseem teb muaj phlus ntxiag
tias...hmoob mas muaj peev xwm kawg, tseem ua niam txiv 3 leeg , kom
txaj komm chaw no thiab mas cas yus yuav txaj muag tshaj plaw....yeej
tsis xav kom yus yog hmoob li lawm.  Tiam sis tus hmoob twb tsis to
taub tias luag cov neeg tsim txiaj muab nws ntaus nqi li cas
lawm...Luag ntsia tias  " oh , tseem nyob teb chaws vam meej npaum twg
los yus cov niag hmoob RUAM...yeej pw li dev, ua li NPUA...."....Yus
cov hmoob cia li poob rau 1 qho zoo li tias HMOOB no yog 1 co "Sexual
maniac" lawm xwb....YUS TXAJ MUAG DHAU....lawv !!!

3 NYOB TEB CHAWS VAM MEEJ, MUAJ OPPORTUNITY ntau yam zoo rau 3. Kawm
yam yuav coj kom 3 lub neej zoo, tsim txiaj twb kawm tsis tas....

Nco ntsoov, Qhov ua tau zoo mas nyuaj kawg...tiam sis qhov yuav ua rau
yus PUAS ces 1 ntsais muag xwb ..tas nrho lawm.


Cov phooj ywg caag mej yuav has tai haib ua luaj le.

Kuv tub yog ib tug muaj nam hlub nam yau mas kuv coj le mej has ntaag
nawb, tseem heev dlua qhov mej has lawm hab. Peb yeej pw ua ib txhaag
hab thaum yug yuav aim nam hlub los yug yeej kuas nam yau loj nam hlub
le tab hab muab yug raab wau ntsaws rua huv nam hlub lub pim tuab si.
Thaum yug yuav aim nam yau los yug yeej kuas nam hlub loj nam yau
dlaim tab hab muab yug raab qau ntsaws rua nam yau lub pim tuab si le
hos. Yog leej twg yuav nam yau hab tsi ua le nuav mas yeej muaj teeb
meem xwb le nawb. Yog koj ua le nuav cais puab yeej tsi muaj teeb
meem sib khib le tag, rua qhov ib leeg yeej pum ib leeg le le nej.
Lom zem kawg hab hos.
.