Re: thov kom nej pab kho kom tau tiag tiagZhen,

koj tsi yog dog dig li lawm nawb, yuav tau sivzog miv miv ntxiv
thiab...hov ntawd, yog txoj kev ua siabntev miv miv thiab pab
zamtximrau tus neeg tsi paub uas nws tsi tau nyob nrog yus ib page
thiab tsi tau nkagsiab siabzoo ua tsi tau muaj lub zeemmuag pom txoj
kev deb. txhob muab tej niag lus no, los ua yus lub siab muag thiab
ntswv yus siab nawb.

kav tsi sivzog ntxiv xwb, qhov no yog peb haivneeg txoj kev ntshaw
thiab kev vammeej rau yav ntuj pegsuab nawb. yog koj yuav tos kom
txhua tus xav zoo li yus xwb, tsi muaj kiag, vim lawv lub lajlim tswv8
thiab lub zeemmuam tsi pom txog li yus.

qhov ntswv kuv siab miv miv mas, vim peb haivneeg mhoob no tsi muaj ib
daim miv Av, es yog yuav txog cog ib tsob me ntoo kom tawg tauj paj es
txi tau txiv--ntshe yuav laj tswj thiab control tau tej no xwb. li
cas los ua lub siab ntev, muaj ib nhub twg, peb yuav mus txog txoj kev
kajsiab thiab kev ntshaw ua Txiajxab neb tham no.

ua tsaug rau neb txoj kev ntshaw thiab lub zeemmuag,

Born2beMhong...
.