Qhov qha, kev moog zawj tshoobYawm Tsujsua hab ib tsoom npojyaig,

Mej cov kws txawj hab paub txug kev lig kev cai zawj tshoob los sis
kev moog qheb rooj tuam ntsaa has luas ib tug ntxhais rua peb cov nam
kws tsi paub hab tsi txawj ib qho hlox le kuv tau kawm hab saib.

1. Kev moog qheb rooj tuam ntsaa los sis zawj tshoob nua raws le peb
Moob Leeg txuj kev cai puas muaj:
- phij laaj, ris nraa, nam txais ntsuab nrug tug mej koob moog?
- thaus moog txug tom nam txiv tog ntxhais tsev, yuav tsum pib le
caag, dlaab tsi hab has nam txiv le caag?
- thaus moog txug huv luas tsev lawd puas muaj pe/pum nam txiv, dlaab
qhuas tej?

Ua tsaug,

MS
.