lus qhuab qhia txog kev hlublub as thiv tom ntej no, 2/14/08 yog valentine's day. txog rau hnub
ntawd, tsis hais luag cov neeg mekas xwb peb hmoob cov hluas niam no
los lawv yeej xyaum yuav paj thiab hais lus zoo zoo qab qab zib rau
lawv tus hlub. kuv paub peb cov hmoob cov hluas, tej zaum nej ib
txhia hauv no los twb yeej npaj ntau ib lub valentine party nyob rau
lub weekend yuav los no es yuav coj nej tus hlub mus noj ib pluag mov
thiab ua kev lom zem ua ke. cov hmoob christians lawv yeej thov ib
tug xib hwb tuaj piav kev sib hlub rau lawv kawm.

kuv yog ib tug laus muaj txiv nkawm laus li no yeej tsis tau muaj txoj
kev sib nrauj li. yog li kuv xav hais tias tej zaum kuv yuav qualify
los muab ob peb lo lus qhuab qhia rau nej cov hluas lawm thiab. nej
tus twg ho xav kawm los kuj lam mloog. tus twg ho tsis xav kawm thiab
twb paub lawm los tsis kawm los tsis ua cas nawb. lus kuj muaj ntau,
tab sis yuav sau tsis tag npaum rau qhov no ces kuv tsuas tham ob peb
los xwb.

kuv yuav pib tham ua lus nug ua ntej. feem ntau peb hmoob tej txij
nkawm tsis hais tus poj niam los yog tus txiv mas peb pheej tib hais
tias, ua cas kuv pom luag tej txiv/poj niam mas cas lawv yuav zoo
nkauj, zoo nraug, siab zoo, siab ncaj, txawj xav, txawj sib hlub,
txawj hais lus, txawj hnav khaub ncaws, txawj khwv, muaj nyiaj, muaj
vaj tse zoo, etc.. tab sis ua cas kuv tus txiv/poj niam yeej tsis zoo
li lawv tus li thiab yeej tsis txawj kho kom zoo li lawv tus li.

teb chaws no luag neeg mekas ces luag qhia li no xwb. yog koj tsis
nyiam koj txoj hauj lwm ces mus nrhiav txoj tshiab ua xwb. yog koj
tsis happy nrog koj tus txiv/poj niam ces nrhiav tus tshiab xwb no.
tab sis peb hmoob txoj kev qhia mas peb qhia txawv. peb hmoob mas peb
qhia li no. koj tau tus txiv/poj niam zoo li ntawd vim yog koj txoj
hmoov yeej los li ntawd. vaj lug kub los yeej qhia li ntawd thiab.
vaj lug kub yeej qhia hais tias, vim tus ntawd yeej yog koj tus tav.
vajtswv yeej tsim koj los ua txij ua nkawm nrog nws. yog nws tsis zoo
li ntawd thiab tsis coj li ntawd ces nws yeej tsis yog koj tug. ntshe
nws twb mus yuav nws lwm tus lawm. nws twb ho tsis yuav koj. yog li
ntawd koj yuav tsum zoo siab thiab txaus siab hlo hais tias vim yog
nws zoo li ntawd es koj thiaj tau nws thiab tus zoo li ntawd thiaj yog
koj tus tav tiag. yog li koj yuav tsum tau txaus siab hlo los hlub
nws thiab nrog nws ua lub neej. peb hmoob yeej hais tias, tus zoo zoo
yog luag tus, tus phem phem thiaj yog yus tus. los lus kawg ces yog
li no xwb. lus detail tseem muaj ntau, tab sis tsis muaj caij ces
tham me me li no xwb.

happy valentine's day to you all and remember this. "happiness comes
from you, not from others."


.