Re: Progress ntawm kev txhim kho Hmoob lus/ntaub ntawvteev, are you sure that's in 'their' best interest to bring to the
discussion table a politicized issue of two (of MANY MANY) dialects
among haiv hmoob? why stop at two? why not include the other dialects
in china, vietnam, and thailand as well?

tnv, is there an official agenda published anywhere? in your first
post starting this thread, it is NOT clear (to me at least), what is
the purpose of bringing together such a federation of people and
proponents of hmong writing systems. you seem to be all over the map,
and the ONE thing that seems to be clear and positive is the fact that
you're including as many as possible.

here's what i gathered to be the purposes
1. money
2. coursework in hmong language using RPA
3. exploratory discussion on many writing systems

thov koj pab qhia seb cov 'main' purposes yog dab tsi, yog leej twg
hauv no muaj zoo tswv yim los thiaj li pab qhia koj es thiaj li tsis
nkim nej lub caij tuaj sib ntsib os.

On Dec 9, 9:26 pm, teev...@xxxxxxxxxxx wrote:
Txiabneeb,

Zoo li kuv twb ua zoo twm koj cov qua lus, tab sis zoo kuv tsis pom
koj hais txog qhov sib cov nyom me ntsis ntawm lus Hmoob Dawb thiab
Moob Lees. Ua li nej ho saib xyuas tus laj num no mus li cas lawm
thiab ua ntej nej yuav pib coj nej tus tswv yim mus siv?

Ua tsaug,

Teev

.