Re: Pab Mloog Laura tshaj tawm Xov tooj cuaOn Dec 2, 6:48 pm, hmongme...@xxxxxxxxx wrote:
Onhttp://www.kpnp1600.com/thaum 12:00 PM Central Standard Time.

Yuav tham txog kev xamphaj nyob Dej Dawb thiab Hmoob American
Community lub luag haujlwm yog dabtsi.

Please do your part, or don't blame anyone else for the lack of your
effort.

Nej cov tuaj hauv SCH no, yog nej care txog nej cov txheeb ze nyob Dej
Dawb, yuav tau mus ntsib kiag nej tus US House of Representatives,
encourage them to make phone contact, not in writing, to President
George W. Bush, asking him to contact the RTG right away to stop the
force repatriation.

More detail information on tomorrow's radio broadcast.

Tusiab heev txog yus Haivneeg Hmoob lub neej lawm. Cov pab los sibzog
pab ualuaj, cov rhuav los sibzog rhuav ualuaj. Tsis paub tias tim txoj
hmoo losyog tim tsoom Hmoob lub siab?. Peb haiv hmoob yeej muaj
keebkwm tsis koomtes puagthaum Tswvntuj twb tsis tau tso Yessus los
lawm, Yessus twb los tuag tau 2007 xyoo, thiab 12 lub hli, rau hnub
no lawm los Hmoob yeej tseem tsis tau pauv li.

tswv yessus tias kom txhob muab saw nqeeb thiab muab cov ntsav dev
los mus lo qhovrooj lawm no los peb ib cov nws tseem muab saw nqeeb
thiab ntsav dev los qhovrooj li qub yeej tsis tau pauv li, tsuas yog
lwm haiv neeg pauv xwb hos Hmoob yeej tseem tsis tau pauv li, yog li
kev koomtes ntawm Hmoob thiaj tsis tau pauv tau.

.