Re: Pab Mloog Laura tshaj tawm Xov tooj cuaOn Dec 2, 6:48 pm, hmongme...@xxxxxxxxx wrote:
Onhttp://www.kpnp1600.com/thaum 12:00 PM Central Standard Time.

Yuav tham txog kev xamphaj nyob Dej Dawb thiab Hmoob American
Community lub luag haujlwm yog dabtsi.

Please do your part, or don't blame anyone else for the lack of your
effort.

Nej cov tuaj hauv SCH no, yog nej care txog nej cov txheeb ze nyob Dej
Dawb, yuav tau mus ntsib kiag nej tus US House of Representatives,
encourage them to make phone contact, not in writing, to President
George W. Bush, asking him to contact the RTG right away to stop the
force repatriation.

More detail information on tomorrow's radio broadcast.

Tusiab heev txog yus Haivneeg Hmoob lub neej lawm. Cov pab los sibzog
pab ualuaj, cov rhuav los sibzog rhuav ualuaj. Tsis paub tias tim txoj
hmoo losyog tim tsoom Hmoob lub siab?. Peb haiv hmoob yeej muaj
keebkwm tsis koomtes puagthaum Tswvntuj twb tsis tau tso Yessus los
lawm, Yessus twb los tuag tau 2007 xyoo, thiab 12 lub hli, rau hnub
no lawm los Hmoob yeej tseem tsis tau pauv li.

tswv yessus tias kom txhob muab saw nqeeb thiab muab cov ntsav dev
los mus lo qhovrooj lawm no los peb ib cov nws tseem muab saw nqeeb
thiab ntsav dev los qhovrooj li qub yeej tsis tau pauv li, tsuas yog
lwm haiv neeg pauv xwb hos Hmoob yeej tseem tsis tau pauv li, yog li
kev koomtes ntawm Hmoob thiaj tsis tau pauv tau.

.Relevant Pages

 • Re: Let be men and do real job
  ... soldier that hired to help the CIA. ... Tab sis muaj ib cov mas tsis yog lawv xav xav nyob tom ... mus rau thaib, LPDR twb muab Hmoob tua nram Heem hawj, Hmoob thiaj rov ... qab los ntsawb tej qub phom coj los tiv thaiv poj tub se, ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Nug rau Chav thiab Yawm DejNtshiab Neohoms Spokesperson
  ... nom hmoob mas muaj nyob qhov txhia chaw. ... twb muaj ib co nyob tim mekas no yog cov koom tes nrog cov ... daim kham loob xa rau yawg hlob DejNtshiab lawv los. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Have you met Laura Xiong?
  ... kwvtij Hmoob Muas uas yog pab thaum i coj Hmoob mus nyob Tham Krabok ... tau thoov dua ib txoj ke los pab cov Hmoob tawg rog dua tshiab. ... thoov tau txoj kev zoo rau Hmoob. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Rau Phoojywg LiajDawb thiab Pabpawg
  ... Vim koj yog ib tug ntawm lawv pawg neeg no, cia kuv nug koj ob nqe lus ... Los lus no kuv twb nug hauv no ntau zaus lawm, ... vim muaj Hmoob nyob coob tshaj rau ob lub teb ... Peb yeej paub hais tias ntiaj teb yeej tsist txhawb peb yog peb tsis ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Leejtwg Hlub Hmoob Dej Dawb los ho Nqis tes Pab li nej txoj kev muaj peevxwm
  ... koj hais yog lawm ma. Hnub i kuv hnov Radio Green Bay xamphaj ... Laura twb muab nws qhov action plan piav tag rau lawm los, ... Hmoob mas, yuav tsum ua li no: txhua tus hmoob mas yuav tsum yog neeg ...
  (soc.culture.hmong)