Re: Ua zaj twg thiaj li yuav zooOn Nov 21, 9:08 pm, cwjmem <cwj...@xxxxxxxxxxx> wrote:
On Nov 21, 8:56 pm, Zomlis <zom...@xxxxxxxxx> wrote:On Nov 19, 5:53 pm, pebhmoobr...@xxxxxxxxx wrote:

Kuv yog ib yawg ruam nyob yajsab Thaib qaum teb. Hauv peb lub zos no
mas muaj muaj dab kawg li. hais tsi tau ib lo lus phem li, yog leej
twg hais ntau cais tsev neeg txawm mag hlob ntag.

Kuv yog ib tus uas teev dab ntsuj kawg li tiamsis qhov kuv teev dab
mas tsi yog cia siab tias teev cais dab yuav los pab yus kom tsev neeg
dim teeb meem. Qhov kuv teev mas yog ntshai ntshai tsam dab los ua
phem rau kuv tsev neeg es kuv tuaj yeem teev kom dab tau noj tau haus
kom dab txhob ua phem rau yus tsev neeg xwb.

Kuv saib mas kev teev dab tsi zoo li uas nws yog yus tus tswv, nws pab
pab yus es yus ho ua nws tsaug thiab pub mentsis rau nws los nws yeej
zoo siab vim nws hlub yus dua li xav tau ib yam ntawm yus. Tiamsis
kev teev dab mas zoo li yog yus tsi ua cais mag xwb li, ib yam li tej
laus pheej piav dab neeg hais txog kev sau se, yog yus tsi them se
cais yeej tsi tau li.

Txhua xyoo mas kuv yeej npaj li 2 -3 tus npuas (tswb tshoj) tos muab
rau dab kom tsev neeg noj qab nyob zoo. Tej xyoo npua tuag aws lawm
cais tsev neeg yeej ua phlu tum sem tas ib xyoos li.

Nej puas muaj tswv yim pab saib ib tus neeg txhom nyem thiab ruam
npaum li kuv no yuav ua li cas thiaj tsi nyuaj nyuaj siab rau tus niag
dab no.

Yawm Pebhmoob eh,

Koj tseem yuav niaj xyoo nqa nyiaj mus rau nej cov niag "puj Yai Ban"
koj noj dab tsi na. Nws yeem tau noj ces nws yeem xav tau ntxiv xwb
laiv.. Qhov zoo ces hais sawv daws kwv qws mus muab nws phob xwb ces
dab los tsis tuaj lawm os.Nej hmoob yeej ruam. Kuv yog yawg ruam yaj sab thiab peb yog Miao.

Pebhmoobruag es...muab kiag tej niag dab niam dab txiv, dab pojkoob
yawmkoob, dab kwv dab tij, dab neej dab tsav, dab ntuj dab tej, dab
tej dab chaw, dab roob dab ha, dab fuab dab cua, dab zej dab zos, dab
vaj dab tsev, dab tso dab tsuag, thiab ntau cov dab lawb xwb ces tsis
muaj dab(oop..), yog ab, tsi lawm los maj.
Yog koj muab tej dab no lawb tag los tsawm tsis tag thiab ces yog muab
kiag tej niag qhua niam qhua txiv, qhua kwv qhua tij, qhua neej qhua
tsav, thiab qhua phooj qhua ywg lawb ntxiv thiab ces yeej tag kiag li
lawm os...- Hide quoted text -

- Show quoted text -- Hide quoted text -

- Show quoted text -- Hide quoted text -

- Show quoted text -


Zomlis thiab cwjmem, tej zaum yog li neb hais lawm nawb. Kuv twb kom
ib yawg xh. nyob nram thoeng tuaj thov Vajtswv rau kuv tsev neeg ob
zaug lawm thiab tiag. Lawv thov tas mas yeej ua rau yus kaj siab lawm
ntau thiab ua npau suav, npau hmoob zoo lawm hov ntau hoj. Tiamsis
ntev mus cais rov zoo li qub tuaj no tiag. Qhov tseeb mas peb muaj ob
peb yim niag kwv tij nyob qhov no cais yog yus mus lawb dab lawm cais
lawv ua nyaum nyau heev li no xwb. Li tej laus hais txawm zoo thiab
phem los pam xeeb los ua kwv tij ib zaug cais tsi xav kom lawv ua
nyaum nyaum thiab no es thiaj tsi tau mus lawb dab xwb.

Li cas los kawg yeej yuav mus lawb dab sai sai no lawm xwb ntag lauj.
Rau qhov kuv yeej xav txhij xav txhua lawm tej niag dab no mas zoo li
tsi yog ib tus tseem tswv uas yuav pab yus li. Yog ib tus tseem yeeb
ncuab uas kom yus teev tiam xwb yog tsi teev tiam cais mag lawv ua
phem xwb ho yeej tsi muaj ib qhov zoo uas lawv ua rau yus li as.

Kuv yog yawg ruam yaj sab. Peb yog Miao
.