Re: Chaw Npluav Cos Chimtony aw,

cas koj yuav txawj 'dlib' peb cov tuab neeg hauv no chaws mob ua luaj
li? hahahaha. lawv 2-3 tug hlwb txwb yuav tawg los maj! hahahaha.

so me me thiab.

On Nov 19, 9:39 pm, Tony <avang_...@xxxxxxxxx> wrote:
Cov kws muaj cos chim, chaav nuav yog koj chaav nawb. Yuav nyam
npluav le caag los tau. Nwg tshuav le ib hlis ntau xwb xyoo tshab
tuaj lawm. Tej kev chim sab yuav muab nas taag tuaj rua huv qaab ces
thaus laug ces yog kev "VWM" lawm xwb.

Npluav tuaj nawb....

.Relevant Pages

 • Re: Hmoob 18 xeem lub rooj sablaj.
  ... lawv ntau tus yeej tuaj ua tshoob raws li kev cai hmoob. ... muam xwb yeej mus yuav txiv lwm haiv neeg xws li cambodian, ... tab yog kiag tus ntxhais mus yuav hmoob los yog niag txiv/vauv ntawm ...
  (soc.culture.hmong)
 • TSHOOB KOS NYUAJ KOM TXAUS -- FOOB VAUV Re: Foob niam tais yawm txiv
  ... nej pheej yuav foob niamtai/yawm txiv vim tau caws ntau. ... zaub mov siav ua ntej qhua vauv tuaj txog ... cov qhua tuaj yuav tsum muaj: ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Anga Yaajtshajkoob;
  ... Tseemyeej hab coob tug Pujntxoov huv SCH yuav tuaj Minnesota es zoo le ... Yawm Anga Yaajtshajkoob tsiv nraim hab pluj ntsej muag lawm. ... Yaajtshajkoob koj tug nyob Saint Paul, Minnesota hab paub txug 2 lub ... Yeej meem tuaj nawb. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Nej xav li cas xwb lawv lub xov tooj cua nrov thoob qab ntuj???
  ... aj cuag cov nyuag liab txuab thaum yuav mus nrhiav chaw pw sib ntaus ... Nws tsis yog ib lub radio tiag tiag es yus muaj control neeg hu tuaj ... DC tham mas qaub pob ntseeg tshaj plaws uas 1 co neeg tuaj ua ij ij aj ... nuav cais yeej tib tsi tau tas nplog tsi pub nom rua ua le lauj. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Hmoob dejdawb
  ... Ua cas zoo li koj yuav ntshai ua luaj...kuv hais rau koj tias ntshai ... kuv tseem yuav nyob qhov Bannok tshaj koj tuaj kuv tuaj tim roob Phwv ... ASMESKAS es tseem hais tias yog neeg tuaj pem roob tuaj... ...
  (soc.culture.hmong)