Re: Chaw Npluav Cos Chimtony aw,

cas koj yuav txawj 'dlib' peb cov tuab neeg hauv no chaws mob ua luaj
li? hahahaha. lawv 2-3 tug hlwb txwb yuav tawg los maj! hahahaha.

so me me thiab.

On Nov 19, 9:39 pm, Tony <avang_...@xxxxxxxxx> wrote:
Cov kws muaj cos chim, chaav nuav yog koj chaav nawb. Yuav nyam
npluav le caag los tau. Nwg tshuav le ib hlis ntau xwb xyoo tshab
tuaj lawm. Tej kev chim sab yuav muab nas taag tuaj rua huv qaab ces
thaus laug ces yog kev "VWM" lawm xwb.

Npluav tuaj nawb....

.