Re: B2BHyingb es, saib koj puag tau moog kawm ntawv dongdok xwb los mas,yog
tsi tau moog ces kuv yog tij lawm og,kuv yeej xaav kuam kuv yog mej
paab xwb tas,tabsis tug sab kuv tsi paub ntawv aagkiv zoo le mej es
kuv paub ntawm moob dlog dlij xwb ces kawg kuv ua npau sua ua mej paab
xwb,
vmged
On Nov 1, 6:50 pm, "yi...@xxxxxxxxxxx" <yi...@xxxxxxxxxxx> wrote:
On Nov 1, 5:34 pm, vaajm...@xxxxxxxxx wrote:

yingb es, born2be tsi paub zoo og yog has le hov naj,koj tub tsi nov
qhov kws jim doyle muab tau $25,000 tsua locha qhabnab youth2000 le
es, txias hab yi ob tug tsi yog ua haujlwm tsua state og,ob tug ua
tsua ib lub nonprofit organization kws state paab muaj bond moog fund
xwb og, ob tug es xubx ua haujlwm tsua WI yog ying ly hab maivzoov
naj,
vmged
On Nov 1, 9:31 am, "yi...@xxxxxxxxxxx" <yi...@xxxxxxxxxxx> wrote:

B2BH,
Kuv qhuas koj txog koj cov lus uas koj tham nrog tus kwv los yog tus
tij laug Tshajplaw txog Hmoob WI, Lo Cha, Gov Jim Doyle, Gary George
thiab Hmoob lub cultural center, etc... thiab Tshajplaw tseem hais
tias Jim Doyle twb muab tau $2million rau Hmong lub center lawm no...
I think you know something, interesting! So who are you?- Hide quoted text -

- Show quoted text -

Tij Laug los yog kwv Vaajm,
Koj los ua cas yuav hais lus ua rau peb zoo siab ua luaj thiab. Tej
zaum ntshe koj twb yog peb khab nab thiab pob.- Hide quoted text -

- Show quoted text -


.