B2BHB2BH,
Kuv qhuas koj txog koj cov lus uas koj tham nrog tus kwv los yog tus
tij laug Tshajplaw txog Hmoob WI, Lo Cha, Gov Jim Doyle, Gary George
thiab Hmoob lub cultural center, etc... thiab Tshajplaw tseem hais
tias Jim Doyle twb muab tau $2million rau Hmong lub center lawm no...
I think you know something, interesting! So who are you?

.