Re: Dlaab qhuas, kev ntseeg hab LPDRCov phoojywg,

....Cojdab thiab ntseeg ib yam religion los yeej yog kev ua qhev(slave,
no freedom, no free will). Can we all be atheist? Tau zoo nyob lawm
es pheej yuav mus nrhiav ib tug nai(boss) los caij yus lub cajdab
uadabtsis maj? Uatibneeg noobneej mas yog ib yam txawv kawg thiab
laiv yuam? Uacas yus pheej taszog nrhiav ib tug tswv los noj yus lub
taubhau xwb?

Yim

.