Re: Deev poj niam sib pauj kev chimOn Oct 6, 7:25 am, Thornsp...@xxxxxxxxx wrote:

Thornsp,

Nyob tebchaws no ces leejtwg yuav tsoob leejtwg tus nojniam/txivneej
los yeej tau li sav. Yog tsoob lo ua twjywm ces tsis muaj teebmeem.
Hos yog ib tug tsis zoo siab no ces county thiab state tos tsis nyoo
kom mus sib nrauj es luag thiaj zoo collect child support rau luag
hnabtsos xwb ne. Thaum koj mus hais plaub luag tsis noog hais tias
leejtwg tsoob leejtwg no nav. Luag hais tias seb leejtwg yuav them
child support ntau npaum ces rau leejtwg thiab rau luag no xwb no nav
(luag ces yog county thiab state). Ces txhai tau hais tias kev
sibtsoob luag tsis nrog koj hais. Koj yuav tsoob leejtwg los txhob
hais rua luag paub, thaum luag paub ces luag tsua sau koj nyiaj xwb.
Coj mus them lawyer, them court, them investigator, them social
worker, them child protection, them counselor, thiab ntau-u yam ta
zog.

Thaum sibdo povkhawv khaubhlab tas ces siab nqig. Mam los xav ces
nyaij lawm dulug no xwb ne. Tebchaws no sib-tsoob tsis txhaum li os.
Tsua yog Hmoob thiaj tseem khib-b pojniam xwb es thiaj pheej mus sib
foob xwb os. Yog nej paub luag txoj cai no zoo ces kawg rov mus ua
pauj li koj hais los saum no xwb.

.