Re: Deev poj niam sib pauj kev chimOn Oct 6, 7:25 am, Thornsp...@xxxxxxxxx wrote:

Thornsp,

Nyob tebchaws no ces leejtwg yuav tsoob leejtwg tus nojniam/txivneej
los yeej tau li sav. Yog tsoob lo ua twjywm ces tsis muaj teebmeem.
Hos yog ib tug tsis zoo siab no ces county thiab state tos tsis nyoo
kom mus sib nrauj es luag thiaj zoo collect child support rau luag
hnabtsos xwb ne. Thaum koj mus hais plaub luag tsis noog hais tias
leejtwg tsoob leejtwg no nav. Luag hais tias seb leejtwg yuav them
child support ntau npaum ces rau leejtwg thiab rau luag no xwb no nav
(luag ces yog county thiab state). Ces txhai tau hais tias kev
sibtsoob luag tsis nrog koj hais. Koj yuav tsoob leejtwg los txhob
hais rua luag paub, thaum luag paub ces luag tsua sau koj nyiaj xwb.
Coj mus them lawyer, them court, them investigator, them social
worker, them child protection, them counselor, thiab ntau-u yam ta
zog.

Thaum sibdo povkhawv khaubhlab tas ces siab nqig. Mam los xav ces
nyaij lawm dulug no xwb ne. Tebchaws no sib-tsoob tsis txhaum li os.
Tsua yog Hmoob thiaj tseem khib-b pojniam xwb es thiaj pheej mus sib
foob xwb os. Yog nej paub luag txoj cai no zoo ces kawg rov mus ua
pauj li koj hais los saum no xwb.

.Relevant Pages

 • Re: UA LI CAS THIAJ PAB TAU HMOOB PHONEKHAM
  ... muab nws lub meejmom los pauv 1-2 nyuag txhiab nyiaj no. Vim tej no ... tsis yog nws thiab DKJ thiab ob peb tug uas tau yees duab ntawd paub ... luag tog sab laug no luag yeej tseem siv lub DAG li ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Sib txhawj... or sib ruav..
  ... Peb yuav tsum do research tias yog vim licas luag thiaj tua yus ... Yog li ces koj txawm piav tej uas yog vim li cas luag thiaj tua yus ... haiv neeg rau sawv daws mloog thiab, nws yog ib qho kev kawm rau sawv ... daws cov uas tsis paub tau kawm, thiab koj tseem hais ntxiv tias.... ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Thov Hloov Txoj cai Thiab cov Qub Nom Kev Coj uas xij mus ua nom noj Haus hauv tsev pam tuag pua
  ...  Txawm ua loj los yeej tsis muaj tib neeg tuaj koom. ...  Cov ua loj loj mas yog xav ua kom tau ntsej muag? ... pom tias luag lwm tus ua tau lawm no ces nws KHIB nws thiaj li hais ... Yog yuav hlub ua cas tsis hlub thaum muaj sia nyob? ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Who misled the Hmong in Laos to flee to Ban Huay Nam Kao, Thailand?
  ... Tej kev nug no los tsis txhaum dab tsis li, puav leej yog chaw nug, ... muab hais 1000 xyoo los tsis txaum leej twg, luag lwm haiv neeg li mas ... luag rhawv tau txoj kev mus zoo li cas lawm mas luag muab sau cia rau ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Kwvtij sis pab...
  ... Moob moog yuav tom Nyaablaaj mas tsi saib hlo le. ... Luag saib los vim luag saib kom muaj kev ncaj ncees xwb. ... Yog yus ua ... Txawm yog cov tub lag tub luam TSIS POM tias yam 3,4,5 tseem ceeb ces ...
  (soc.culture.hmong)