Deev poj niam sib pauj kev chimOb lub week tag los kuv tau yav mus koom cov kwv tij sab laj nyob sab
qaum teb uas muaj peb cov kwv tij Hmoob nyob coob coob, cov kwv tij
tau tham rau kuv tias ziag no peb cov hmoob ib nrab txiv neej poj niam
mas yeej sib deev yam tsis muaj leej twg hais tau kiag li lawm, tej
laus hais los lawv yeej tsis kk mloog li ntag leej twg hais ntau tseem
cav yuav mag foob xwb. Muaj ib yam txiv neej mas nws yeej yog tab meeg
ua hauj lwm kom tau nyiaj es coj mus ntxias luag cov poj niam tsoob
xwb, nws yeej tsoob ntau tus pojniam muaj txiv lawm luag yeej hais
tsis tau nws quav ci noj li, tsis tag li ntawd nws yeej cia taj nas
tsom mus ntxias tsoob ib xeem hmoob (kwv tij) cov poj niam xwb los
lawv yeej hais tsis tau luag li, pab kwv tij ntawd thiaj li phiam tias
zaum no kom lawv cov kwv tij leej twg ua tau txiv ces tsom mus ntxias
yawg ntawd cov kwv tij li poj niam tsoob pauj xwb. Hos ho muaj dua ib
khub ntxiv, khub no mas muaj ib yawg hluas mus deev lawv ib tug poj
niam, ua ua tus poj niam thiab nws tus txiv ntawd lub neej piam sim
tag los cov kwv tij hais tsis tau quav ci noj li, zaum no tus txiv ib
tug kwv tij pom tau tias luag thiaj muaj qau xwb los cas tuaj tsoob
yus cov kwv tij poj niam no ces hos tsoob free xwb tsis muaj leej twg
hais tau cia yawg sim mus tsi kiag yawm thaub uas tuaj tsoob tsoob
yawg tus kwv tij tus poj niam pauj kom siab nqig, zoo opportunity yawg
thiaj li coj yawm thaub hmoob uas niaj hnub tuaj tsoob yawg tus kwv
tij tus poj niam ntawd ib tug kwv tus poj niam coj mus tswm pauj, ua
nws lawv pab kwv tij ntawd kuj lias mob siab kawg kiag thiab ua ua
txog kawg tus txiv cia li chim chim tuag kus lawm xwb, nej sim saib
saib mas, ziag no peb cov hmoob tuaj nyob luag teb luag chaw ces siv
luag txoj cai los yuam yus li kev coj noj coj ua ces hais tsis sawv
qhov twg tuaj ces kawg ua sib pauj li ntawd xwb tiag.

.