Re: Donation to VP legal teamOn Sep 8, 11:56 pm, "nraugnruag" <flame...@xxxxxxxxxxx> wrote:
thorn

es koj tuaj pab twg mas? DYD los yog GVP?

yog koj thuam ib pab xwb no ces pes tau tias koj yeej tuaj sab tov li lawm
puas yog?

Thorns'

Koj yeej paub hais tias nyob tebchaws no yeej tsis muaj "Noj Su Dawb"
las sav. Koj xav xwb ib rooj plaub cia li tsis siv ib dollar li no
puas possible ma?

.