Re: If you were Hmoob KingOn Sep 6, 6:04 pm, "beemouacha...@xxxxxxxxxxxxx"
<beemouacha...@xxxxxxxxxxxxx> wrote:
Last week I attended a conference in the Nortwest and heard some
rumors that an American Professor stated Hmoob only knew how to make
love and kill. In the bible King David had over 700 wives, King
Solomon had over 400 wives.

China last king had 500 wives, today Thai's prince has over 100 wives,
Sdeck sihanouk has more than 200 wives. Chairman Mao had 4 wives and
many mistresses, Hochiminh had over 30 mistresses. The late TouBy
Lyfong and Lor Kiab tong also got many wives and mistresses.

Assuming if you were Hmoob's King to day what is the plan for yourself
and main vision for the entire Hmoob people?. I hope you will not
leave many Daug seem.

Beemuaschaofa king

Kuv xav mas qhov yuav poj niam coob tus tsi yog ib qhov teeb meem dab
tsi. Qhov tsi pub yuav ntau tus poj niam yog Western Culture xwb, tsi
yog ntuj tso rau leej twg poj yawm hlo li. Kev yuav ob peb tus poj
niam yog Oriental culture thiab xwb, tsi yog ntuj tso los rau lawv poj
yawm li thiab os. Culture cais yog haiv neeg ntawm nyiam thiab muab
tsim ua ib zaj kev coj rau haiv neeg ntawm xwb.

Tiamsis kev hlub pej xeem, kev coj ncaj tsi xaiv ntsej muag tsi tsub
phav phuaj yog qhov tseem ceeb. Tsi tas li ntawm txawm muaj ntau tus
poj niam los hlub sawvdaws ib yam xwb cais yeej zoo lawm. Kev muaj
poj niam coob thiab tsawg tsi tseemceeb rau kuv li. Qhov tseem ceeb
rau kuv cais coj zoo, coj mcaj, txhob xaiv ntsej muag xwb nawb.

.