Re: If you were Hmoob KingOn Sep 6, 6:04 pm, "beemouacha...@xxxxxxxxxxxxx"
<beemouacha...@xxxxxxxxxxxxx> wrote:
Last week I attended a conference in the Nortwest and heard some
rumors that an American Professor stated Hmoob only knew how to make
love and kill. In the bible King David had over 700 wives, King
Solomon had over 400 wives.

China last king had 500 wives, today Thai's prince has over 100 wives,
Sdeck sihanouk has more than 200 wives. Chairman Mao had 4 wives and
many mistresses, Hochiminh had over 30 mistresses. The late TouBy
Lyfong and Lor Kiab tong also got many wives and mistresses.

Assuming if you were Hmoob's King to day what is the plan for yourself
and main vision for the entire Hmoob people?. I hope you will not
leave many Daug seem.

Beemuaschaofa king

Kuv xav mas qhov yuav poj niam coob tus tsi yog ib qhov teeb meem dab
tsi. Qhov tsi pub yuav ntau tus poj niam yog Western Culture xwb, tsi
yog ntuj tso rau leej twg poj yawm hlo li. Kev yuav ob peb tus poj
niam yog Oriental culture thiab xwb, tsi yog ntuj tso los rau lawv poj
yawm li thiab os. Culture cais yog haiv neeg ntawm nyiam thiab muab
tsim ua ib zaj kev coj rau haiv neeg ntawm xwb.

Tiamsis kev hlub pej xeem, kev coj ncaj tsi xaiv ntsej muag tsi tsub
phav phuaj yog qhov tseem ceeb. Tsi tas li ntawm txawm muaj ntau tus
poj niam los hlub sawvdaws ib yam xwb cais yeej zoo lawm. Kev muaj
poj niam coob thiab tsawg tsi tseemceeb rau kuv li. Qhov tseem ceeb
rau kuv cais coj zoo, coj mcaj, txhob xaiv ntsej muag xwb nawb.

.Relevant Pages

 • Re: Nej cov hluas ho xav li cas.
  ... yog tus hmoob/moob twg tau nyeem daim ntawv uas sau ... thov kom tig nws tus kheej los ua neeg zoo, los pab, los ... thiab vammeej lawm yav tom ntej. ... es tseem tsi nkagsiab nws tus kheej thiab ces tus neeg ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Va-Megn Thoj of St Paul Mayors Office--Zero Credibility.
  ... TIAS tsi tau yog nom yog tswv es nim qhuav tau lub mi npe mus nyob rau ... nws tsis zoo li nej cov ntawm koj es ... yuav muab nej tawb quav npog cia kom tswv rau txhua tus hmoob. ... LAWM MAS HAIS LUS TWB TSI NPAUM LI IB TUG ME NYUAM MUAJ OB XYOO LAWM ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Some of the meaningless of Hmoob Tshoob Kos
  ... kuv xav mas kom peb txhob li koj yog kuv yog, koj hais ib zag kuv hais ... yog peb yuav tham li no xwb tiag mas--peb los yeej tham lus ... peb yeej nrhiav tsi tau ib txoj haus kev thiab ib kev vammeej zoo rau ... Nyob rau hauv koj cov lus no twb hais tsi raug chua lawm, ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: LFS Vs LFC
  ... puas yog pab swb rau Lao ... Inc lawm es lawv mus tsim lub no los ... peb sawv daws tau mloog. ... sib txeeb nyiaj rau hauv hnab yam tsi paub txaj qhov muag rau tus tswv ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Va-Megn Thoj of St Paul Mayors Office--Zero Credibility.
  ... TIAS tsi tau yog nom yog tswv es nim qhuav tau lub mi npe mus nyob rau ... nws yog cov new leader hauv lub new generation ... TUB TXAWJ NROG NTXHAIS NTSE MAS NTUJ AWS......leej twg los khav nws ... LAWM MAS HAIS LUS TWB TSI NPAUM LI IB TUG ME NYUAM MUAJ OB XYOO LAWM ...
  (soc.culture.hmong)