Re: Lo Cha ThaoFuabtaisqabrooj,

On Aug 13, 3:03 pm, Mysterious King <mysteriousk...@xxxxxxxxxxx>
wrote:
Es tsuav tias nws tsis nco koj txiaj ntsig ces koj txawm muab suav
tias it's all for nothing no thiab ntag?
Koj lam txais cua kaug ub kaug no xwb, koj tsis focus rau yam koj teev
tseg li. I am not looking for a txiaj ntsim but a way to resolve a
problem.

If you cannot be a part of the solution, do not be a part of the problem.
Kuv lub neej kuv yeej ib txwm tsis taug kev rhuav mus lob nrhab tabsis
nrhab yeej lo rawv kuv taub hau mus tas li. Yog li no koj sim xav seb
yog tus neeg pheej tabmeeg mus lob nrhab no nrhab yuav cam nws plaub
haus ntau npaum li cas?

Let this be my last response to you. No need reply.


TseemYeej.


.