kuv qhov analysis txog daim tapecov hluas sawvdaws-- nej cov hluas twb hais txaus lawm, tab sis cia
kuv tus laus no ho los tham me ntsis txog cov lus nyob rau daim kab
xev peb sawv daws twb tau hnov los lawm no tias kuv ho pom li cas.

1-- tus hais cov lus no yeej hais nws lub npe thiab lub xeem thiab nws
nyob qhov twg. Nov txhais tau tias nws yeej hais tsis ntshai leej
twg.

2-- nws tsis yog hais rau ib tug twg los yog ib pawg xwb, nws hais nws
cov lus rau txhua tus hmoob tag nrho uas tau muaj txoj kev txhaum rau
yav tag los.
Nov txhais tau tias nws yeej hais nruab nrab ntug lawm thiab.

3-- nws hais tias nws yug xyoo 1952. xyoo 1966 nws tau mus kawm ntawv
nyob rau hauv mam thaj yoo rau nyab laj teb. mam thaj yoo ces equal
li peb tim no high school xwb, tsis yog college nawb. yog peb ua leb
ces nws muaj 14 xyoo lub sij hawm ntawd. 14 xyoos kawm ntawv nyob mam
thaj nyoo ces yeej yog lawm ntag.

4-- nws hais tias nws tau tuaj mus sib civ laj cas nyob rau pham
thim. lub sij hawm tua pham thim nyav nyav es tau mus sib civ laj cas
ntawd yog tham tsam li xyoo 1972 - 1973 ntawd. yog peb muab ua leb
ces lub sij hawm ntawd nws muaj 20 tawm xyoo lawm. thaum ub ces hmoob
hnub nyoog tseem yau yau los yeej tau ua tej hauj no lawm nawb thiab.
yawg hlob vp kiag los thaum nws pib ua hauj lwm rau fab kis nws hnub
nyoog yeej hluas hluas thiab xwb.

5-- nws hais nws cov lus pheej muaj qhov ntxhe ntxhe. hmoob cov tsev
ua ntshiab nyob nplog teb yeej tsis muaj insulations. yog li hais lus
thiaj pheej ntxhe ntxhe. yog tsis yog hais hauv tsev ces tej zaum yog
nws mus hais hauv qhov tsua xwb thiaj li ntxhe li no. tsis tas li
raws li kuv mloog mas daim kab xev no twb muaj theej ob peb zaug lawm
vim hnov tsis zoov heev lawm.

6-- cov lus mas hais ntev heev li. yeej hais tag nrho ib daig kab xev
ob sab tib si sub. neeg hmoob nplog mas yeej hais lus ntev tag nrho ib
daim kab xev. qhov no kuj ntxim ntseeg lawm thiab.

raws li kuv tus laus no xam pom txog ntawm ntawm daim kab xev no mas
qhov tseeb yuav ntau dua li qhov cuav lawm nawb. nov tsuas yog hais
raws li qhov kuv xav xwb.

.