Re: Hmong refugee going to Assiecwj es, koj puab paub has tas yog tsi muaj taub tawj pov hab HAIS ce
moob yeeb tsi tau moog aussi le, yog le hov mas xyoo tshab nuav mej
yuav tsum muab taubtawj pov ua man of the year og, mej puab paub has
tas thaum pov moog nplog tej yog moog ciavrabcas kuam nplod sob tuagx
moob chaofa, pov hab nwg qhabnab yeej ua tau zoo heev le lawm nawb,
npuaj ntej..nplog,nplog,nplog, tabtawj pov yeej ntoo tau yawg pov lub
mom le lawm ntaag.

On Feb 13, 10:36 am, "cwjmem" <cwj...@xxxxxxxxxxx> wrote:
They finally will roam Assie Land like wild Roo....

http://www.abc.net.au/news/newsitems/200702/s1847104.htm


.