Re: Respond to Dej Tshiab's questionsNyob zoo cov hluas sawv daws

Hais txog ntawm Hmoob thiab nplog ces kuv tus lau tsuas hais tias
haiv/hom neeg twg los yeej muaj tus phem tus zoo. Hmoob phem los kuj
muaj nplog phem los kuj muaj. Tab sis leej twg los yeej hlub thiab pab
nws haiv/hom neeg xeeb. Yog nws tsis hlub thiab tsis pab nws haiv neeg
ces tus ntawd yog tus neeg ntxeev siab muag nws haiv/hom neeg xwb.

Hais txog Hmoob thiab nplog mas kuv tsis paub meej meej li nej, li
phooj ywg xej thim. Tab sis kuv xav tias yog nplog tsis tua Hmoob pem
Hin Heut thaum lub hli May 1975 mas tej zaum Hmoob yuav tsis sawv tua
nplog thiab Hmoob yuav tsis tuag coob npaum li. Tos kuv hais li ntawd
vim tias:

1). Lwm qhov mas kuv tsis paub, tab sis peb sab teb chaws mas yog luag
tias yog ua koos sam ces nyab laj yuav nrog yus tej poj niam pw, yuav
faib yus tej nyiaj txiag, yuav coj cov ntse thiab muaj nyiaj mus kawm
thiab mus tua pov tseg etc... Li no ais sawv daws thiaj li sawv los
nrog Fab Kis thiab Mes kas tua nyab laj xwb. Nyab laj los kuj tua tua
Hmoob thiab. Li no ces Meskas muab phom ces sawv daws sawv tiv nyab laj
thiab nplog liab vim sawv daws tsis nyiam txoj kev ua koos sam xwb.

2) Cob Fab mas muaj tsawg tsawg li. Tsuas muaj ntxoov zuag hawj thiab
Yaj Soob lwj lawv xwb. Dua li ces yeej yog cov Hmoob ua nrog tseem fwv
los tsuas (las xav as nas cav lao)xwb. Vaj Pov tsuas yog tseem fwv
nplog ib tug Nais Phoos xwb. Tab sis lub caij ntawd kev sib tua loj
nyob nplog teb ces yog nyob rau Vaj Pov "khej" xwb thiab Vaj Pov txawm
coj cov pej xeem nyob nws khej tiv tua nyab laj thiab nplog liab tiag
tiag li ais nyab laj thiab nplog liab thiaj li ntxub ntxub Hmoob Vaj
Pov.

3) Ua li hais tas Cob Fab muaj tsawg tsawg xwb. Ib txhia Hmoob twb
tsis paub, tsis hnov Cob Fab nawb. Vaj Pov lawv yuav muaj "phiam" dab
tsi los kuv tsis paub nawb. Kuv tsuas hnov tias thaum yuav swb ces Mes
kas tsuas kam thauj ob txhiab tawm tus tub rog thiab nws yim neeg khiav
tawm xwb vim Mes Kas tias cov ntawd yog cov ua nyob ces yuav raug nyab
laj thiab nplog liab tsim. tsis yog yuav coj Hmoob khiav coob nawb.

4) Thaum swb kiag ces Mes Kas thiaj muab nyob hoom C130 mus thauj pm
looj ceeb khiav. Tab sis hmoob nyias tau nyias txeeb ces cov ua muaj
npe los huas tsis tau mus caij dav hlau ces thaum kawg Mes Kas thiaj
tsis thauj lawm ces Hmoob thiaj li taug kev khiav raws kev tsheb tuaj
rau Vees cas ais yuav khiav tuaj raun thaib teb. Tuaj txog Hin Heut
ces nplog tua ces ib txhia thaij rov qab mus rho phom tua nplog liab
vim lawv tsis muaj kev khiav lawm. Thiaj ua rau peb cov Hmoob thiab
cov nplog liab thIiab tub rog nyab laj laib tuag coob coob ntxiv.

Lub caij 75 ntawd mas kuv xav tias:

a) cov hmoob vaj pov ua nyob looj ceeb mas yeej yuav khiav tas li. Lub
caij ntawd mas vaj pov khiav thaib sawv daws nrog nyab laj thaib nplog
lib sisb tua ntev lawm ces sawv daws swb lawm ces tsuaus yog xuas kev
xwb. tsis muaj leej twg xav ua rog ntxiv lawm. Lawv yog cov khiav raws
txoj kev tsheb loj tuaj rau vees cas ais tuaj mag tua nram hin heut

b) Muaj ib txhia mas yog cov ua tsis nyobhauv looj ceeb. Lawv tsis paub
tias VP khiav lawm. Tos lawv paub ces nyab laj thiab nplog liab twb los
lawm xwb. Ces lawv thiaj li nrhiav kev tawm nyuab. Ces luag hos hais
tias yuav muab nyas xa mua nyias qub teb qub chaws no ces lawv tsis kam
mus lawv thiaj li sawv los tua nyab laj thiab nplog liab.

c) muaj ib co lawv paub tias VP khiav thaib nyab laj los nkag looj ceeb
lawm tab sis lawv tsis khiav, lawv xav nyob saib nyab laj/nplog liab
puas ua phem li luag hais tso. Yog tsis ua phem ces lawv mam nrog
nplog liab nyob.

d) muaj ib txhia mas lawv yeej nyiam nplog liab/nyab laj tab sis lawv
nyob tau VP khej lawm xwb. Cov no mas yeej tsis khiav li. Tom qab no
lawv kuj khiav lawm thiab

e) ib co mas yog Vp cov tub rg, cov no mas lawv yeej tsis khiav lawv
yuav tivv thaiv nyab laj/nplog liab. Cov no mas yog feem tsawg xwb

f) ib co mas yog cov tseem tseem Cob Fab. Cov no mas ntxoov zuag hawj
lawv. Tab sis ov no los kuj yog cov tsawgb thiab. Cov no los kujyuav
tua nplog liab/nyab laj liab thiab yog tias nplog liab thiab nyab laj
liab tua lawv.

Muab xaus lus los ces thaum swb rog xyoo 75 ces Hmoob feem coob yeej
yuav khiav kom tas xwb, cov yuav nyov tiv tua nyab laj/nplog liab ces
tsawg xwb. Li no ais txhiab txhiab tus hmoob thiaj li tawm looj ceeb
thiab tej zos nyob raws txoj kev tsheb tuaj vees cas taug kev khiav los
txog hin heut ais raug nplog tua rau nrad hin heut.

Kuv ntseeg tias yog nplog tsis tua Hmoob rau nram hin heut mas cov
hmoob feem coob thiab VP cov tub rog feem coob yeej khiav tas ces yuav
tsis muaj kam sib ntau sibtua loj li xyoo 75 onwards rau 80's ces peb
Hmoob yuav tsis tuag coob coob rau pem Phou Bia thiab lwm qhov.

Ua lihais tas cov yuav tiv tua nplog liab los yeej muaj tab sis yuav
tsis coob heev yog nplog tsis tua tim hin heut. Ib txhia Hmoob yeej
sau nras npaj khiav, lawv hnov tias nplog liab tsis pub khiav ais tua
Hmoob tim Hin Heut lawm no ces lawv thiaj khiav nkag hav zoov xwb.

Hais txog cov neo hom, kuv tsis xav tias cov neo hom yuav muaj
"influence" rau cov nim no tseem nyob tim hav zoov. Kuv xav tias cov
tseem nyob tim hav zoov mas lawv nrog nplog liab sib tua tau ntev xyoo
thiab lawv pom tias nplog liab ua phem rau lawv heev ais lawv xav los
thawj los lawv ntshai tsam nplog tua lawm xwb. Txawm nplog yuav tua
tsis tulos lawv tsis paub ais lawv ntshai lawm. Ais lawv thiaj tsis
tawm xwb. Yog nplog "guarantee" rau lawv tia snplogtsis tua lawv mas
kuv xav tias lawv yeej tawm ta los xwb vim lawv txom nyem dhau heev
lawm.

Nyob zoo


tA
sayasithya@xxxxxxxxx wrote:
Xejthim aws:

Koj paub ntau yam kawg thiab laiv. Dej Tshiab neb ob tug nos keej ib
yam nkaus nawb. Congratulations to both of you on your broad knowledge
of the Lao/Hmong recent past and present situations.

One piece of information Dej Tshiab got wrong is the following:

5. Xub Phas Xais Xub Phas Nub Voos uas yog Xusphas Nubvoos tus tub, ho
khiav tswm plaws rau New Zealand .......................

It is KHAMXAY SOUPHANOUVONG, former LPDR minister of finance and
minister to the LPDR's prime minister's office. Khamxay is the second
son of Souphanouvong, and Souphaxay is the third son.

Other information will need to be double-checked, too.

Have a good time, guys!

SYS

.