Tus txiv pheej yuav yuav niam yau xwb...



Pojniam, koj yuav ua li cas...cia nws yuav nws los yog tsis pub yuav
kiag li?

Nej cov poj niam teb tuaj los tau, tsis yog pojniam ib leeg xwb. Li
ntawd cov txiv neej uas tseem xav yuav niam yau thiaj paub tseeb tias
yuav niam yau no taub ab tsi thiab ho yuav poob ab tsi; hos yog tsis
yuav ne poob niam yau xwb hos tau ab tsi...

Nthuav tswv yim tuaj sob...

.