Re: Txiv neej hmoob soj deev luag tej poj niam.Nyob zoo cov tub hluas ntxhais hluas sawv daws.

Hais txog deev luag poj niam no mas tsis yog peb Hmoob xwb lwm haiv
neeg los yeej deev ib yam. Yog yuav muab hais mas nplog thiab nyab laj
ma stseem luab tshaj peb Hmoob. Peb Hmoob mas khib khib peb tej poj
niam thiab peb ntseeg tias yog tus poj niam mus deev hluas ces yog nws
tsuj yus lub taub hau txiv lawm no ais peb thiaj chim heev heev.

Thaum ub nyob nplog teb ces yog deev hluas nraug ais sib nrauj ces tej
zaum niam tais yawm txiv kuj tau thim ib qho nqi tshoob hos me nyuam
ces tus txiv tau. Yog tim ob leeg ces txiv tau tub niam tua ntxhais.
Li no ais thiaj tsis muaj cov poj niam mag tua.

Nyob teb chaws Mes Kas ces yog sib nrauj ces tus niam tau me nyuam tas,
tus txiv tseem tau yug cov me nyuam "under" 18 xyoo yhiab yog muaj cuab
yeej tuam txeem nyiaj txiag ces tseem muab faib rau ob leeg. Muab hais
los mus ces sab rau tus txiv dua ais ib txhia txiv neej thiaj li nrho
phom rau xwb vim tias tus txiv kawg kev lawm ces kawg tua xwb. Kuv xav
tias txawm yog deev Hmoob, Mex, dub, dawb los tus txiv yeej tua ib yam.

Kuv xav tias peb sawv daws tsis xav ua phem li. Leej tw los yeej tsis
xav tuag, tab sis cov poj niam ua lb neej puas tas xwb. Yog tias sib
nrauj ais nyias mus nyias xwb, tsis sib faib me nyuam, cuab yeej tuam
txeem, nyiaj txiag ces kuv xav tias peb cov txiv neej Hmoob yeej cia li
tso mus xwb, yeej tsis "care" li vim peb yeej tsis xav yuav ib tug poj
niam uas nws tsis muab nws lub siab nrog yus lawm. Yog peb tseem cheem
tsis pub nws mus thiab ces ntshai tsam nws tseem yuav muab peb tej txiv
neej lom tiab. Tos peb tua los yog yeej kawg kev lawm tsis muaj kev
tawm li lawm tiag tiag li.

Mes Kas tus kev cai mas kuj zoo kawg, yog leej twg lam yuam tej poj
niam ces nws kawg nkag nkuaj xwb. Yog tus poj niam zoo siab ces kawg
nws tau deev free xwb. tab sis txoj cai tsis zoo rau qhov tias yog tus
poj niam deev hluas nraug, twb yog tus poj niam txhaum los thaum nrauj
ces tseem faib ub faib no ua rau tus txiv lub neej pua tas. nej sim
xav saib yog piv xam tias ib tug Hmoob uaj txog Mes Kas ais nws rau rau
siab khwv tau kaum tawm xyoo nees nkaum twm xyoo, nws muas tau vaj tau
tsev zoo ais ib sij huam xwb nws tus poj niam cia li mus deev hluas ais
nws yuav nrauj tus niam ces nws lub neej yuav puas vim tus niam yuav
faibtej khoom cuab yeej tuam txeem uas nws khwv tau. Yog tsis nrauj
ces tus niam yeej ua lwj ua liam yog nrauj ces nws lub neej puas kiag,
tsis tas li ntawd tus txiv los kuj laus lawm thiab ces nws yuav tsis
muaj lub zog los tsim dua nws lub neej. Yog zoo li no ais nws yuav ua
li cas? Kawg tua xwb vim nws tsis muaj kev tawm lawm.

Kuv xav tias cov poj niam muaj txiv uas tseem xav xav deev hluas nraug
los sis cov txiv neej uas xav deev uag tej poj niam mas kuj yog cov ib
nrab neej rov yav xwb, hos cov uas tuaj hlob thiab tuaj yug teb chaws
Mes Kas no lawv yuav hloov lawm ais lawv yuav tsis ua li ntawd lawm vim
lawv tuaj kawm ntawv, paub luag txoj cai thiab paub tias yuav khwv li
cas lawv lub neej thiaj zoo.

TswvYim wrote:
Hmoob deev ces sawvdaws uas heev kawg. Meskas dub thiab mev deev cais
ntsiag tos. Tus neeg uas xav sib deev ntawd yog nws tsis deev hmoob ces
yeej mus deev lawm haiv neeg thiab muaj tus puav tseem mus deev animal
thiab hos. Peb yeej pab tsis taus lis. Tus neeg zoo yeej uas qhov zoo
thiab tsis mus deev tus ub tus nos.

.