Huab Tais HmoobSCHers:

Care to make any comments about this articled written by one of our
doc's?

-----------------------------------------------------------------

By Dr. Neejzoo T. Yaj


Published Friday, March 31, 2006Peb Hmoob muaj ib zaj dabneeg piav tias Hmoob thiab Suav sib txeeb faus
lawv ob tug neeg tuag laus laus ze rau ntawm ib lub pas zaj. Txoj kev
faus tej laus ze tej chaw zoo li ntawd yog faus kom tau lub zoo looj
mem, los yog faus kom tus tuag tau mus nyob kiag rau zaj txwg zaj laug
lub yis pliaj ces tus laus ntawd yuav txawj phlis los sis rov
thawjthiab yug dua ua neeg nyob. Thaum nws rov yug los ua nws tiam neej
tshiab, nws yuav muaj fwjchim thiab muaj peevxwm heev. Nws yuav tau ua
nom ua tswv muaj txiag nplua nuj thiab ua lub neej vam meej nto moo.Nyob los tau li ntawm xya yim xyoo tom qab txawm muaj ib co Suav tuaj
nrhiav ib tug menyuam Suav ua si ntawm ntug pas zaj. Raws li Suav txoj
kev ntseeg, tus menyuam Suav ntawd txawm yog tus yawg Suav laus laus
uas lawv muab faus rau ntawm ntug pas zaj rov thawjthiab yug los lawm
ntag. Cov Suav tuaj nrhiav nws mus ua lawv tus Huabtais. Suav nrhiav
npaum li cas los tsis pom muaj ib tug menyuam Suav li pheej pom yog
menyuam Hmoob xwb. Cov Suav ntawd thiaj rov mus tham qhia rau lawv cov
kevtxwj lausneeg tias lawv tsis pom menyuam Suav li, lawv pom ib tug
menyuam Hmoob xwb. Cov kevtxwj lausneeg Suav thiaj hais tias "yog tus
ntawd ntag los mas, nej cia li mus coj nws los". Cov Suav thiaj rov
tuaj coj kiag tus menyuam Hmoob ntawd mus ua Suav tus Huabtais lawm.Peb Hmoob tsis muaj Huabtais vim peb tsis nrhiav peb tus Huabtais.
Huabtais twb niaj hnub nrog peb nyob los peb yeej tsis hwm tsis pab.
Peb cia peb tus Huabtais ua ntsoj ua ntsuag, tsis pub nws muaj fwjchim,
cia nws txom nyem, nyiaj tshaib yoo nqhis, thiab cia Mab cia Suav coj
mus ua lawv li Huabtais. Yog Mab Sua hwm lawm no ces Hmoob mam hwm, hos
yog Mab Sua tsis hwm ces Hmoob yeej tsis saib tsis pom tias nws tseem
ceeb dabtsi li. Vim li cas kuv thiaj hais li no? Cia kuv muab ob peb
yam piv txwv coj los rau nej xav.Raws li kuv kev tshawbfawb pom mas peb yawg hlob Phas-Nyas Tub Npis
Lisfoom yog Fab-Kis tsa ua nom. Tom qab no kuj yog Vaj Ntxwv Huabtais
Los Tsuas rub mus ua ib tug thawj sab laj ntawm Huab tais xub ntiag.
Hos yawg hlob Vaj Pov ces yog tseemfwv Amelikas tuaj tsa nws ua ib tug
thawj tub rog nrog coj peb Hmoob tiv thaiv kev Koom Tshas nyob rau
Axias Sab Naj Toobfab (Southeast Asia). Thaum Fab-Kis, Los Tsuas thiab
Amelikas hwm thiab pab txhawb peb ob tug thawj li hais saum no, peb
Hmoob li mam hwm nkawd xwb. Thaum luag tso tseg tsis txhawb tsis pab
lawm, peb sawvdaws kuj cia li nyob plau ua tsis tau dabtsi li thiab.Niaj hnub no peb ib co tub ntxhais hluas kuj kawm tiav ntawv coob coob
tus nyob rau tej teb chaws vam meej xws li Amelikas, Fab-Kis, Canada,
Australia, los Hmoob yeej ntsia tsis tseemceeb. Tus twg xav pab Hmoob
mas Hmoob tseem xav hais tias yog yuav ua liaj saum Hmoob nrob qaum
xwb. Tus twg tham nws tej tswvyim tawm mas Hmoob twb tsis xav mloog twb
tsis xav hnov. Yog nws hais tias yog yuav daws Hmoob qhov teebmeem mas
yuav tau ua ntaub ua ntawv li ub li no thiab yuav tau siv ib peev nyiaj
txiag los leg tej ntaub ntawv thiaj tau no mas Hmoob yeej tso tes plau.
Txoj kev pab Hmoob mas Hmoob xav kom pab tag nrho yus lub tswvyim, yus
li nyiaj txiag, sijhawm thiab dag zog huv tib si mas thiaj yog pab. Yog
tsis li ntawd mas Hmoob yeej tseem hais tias yog "ib tug niag neeg
tsis paub qab hau dabtsi". Tab sis thaum Amelikas los sis luag lwm
yam neeg txais coj peb tus neeg uas peb hais tias "tsis paub
dabtsi" ntawd mus ua haujlwm rau luag, luag them nyiaj rau nws txoj
kev txawj, rau nws lub tswvyim thiab dag zog lawm, thaum ntawd Hmoob
mam rov pom hais tias Hmoob tus neeg ntawd tseemceeb thiab muaj nqis.
Thaum ntawd Hmoob li mam rov tuaj vam rov thov nws pab Hmoob dua. Thaum
zoo li no lawm ces kuj ua rau tus neeg Hmoob ntawd tu siab kawg lawm.
Nws tsuas lam pab txij li nws tus ciaj ciam lawm xwb vim tias thaum
ntawd nws yog luag tus neeg txawj uas luag txib nws lawm. Nws yog luag
tus "Huabtais" uas luag hwm lawm. Thaum peb ntsia li no ces pom tau
tias Huabtais Hmoob khiav mus nrog luag lwm haiv neeg nyob tag lawm!Yog peb yuav tsheej tau ib haiv neeg muaj Vaj Ntxwv Huabtais kav mas
ntshe yuav yog peb tso peb li tswvyim, nyiaj txiag thiab dag zog los ua
ib pawg uake xwv peb thiaj li tau ntau lub tswvyim zoo, muaj peev nyiaj
txiag loj los ua thawj lub zog, thiab muaj tub txib tub txuas txaus los
leg tej dej num peb xav yuav xav tau. Ntxiv ntawd, peb yuav tsum paub
hwm, ntseeg, qhuas, thiab txhawb peb cov neeg rau lawv txoj kev paub
txoj kev txawj tiag tiag mas peb thiaj yuav nrog luag zoo. Thaum ntawd
li mam saib saib Huabtais Hmoob puas rov los nrog Hmoob nyob!

.