Re: NOOG DLEJ DLAWB KOJ DLUA TWG LAWMHmongruag,

Tsov lug tom koj lawm nawb. Dlag le'os, nws moog uasi rua nraag, kuas
nwg twb yuav tsov lug rua pegkig, April 1st nuav xwb. Koj xaav kua nwg
qha txug dlaabtsi nua? Nrhav ib zaaj rua nwg has, tejzag nwg yuav muaj
qaabntxhab dlua.


Kuamem ab

.