Hmoob tsis vam meej vim txiv neej Hmoob lub siabTeeb meem Hmoob nyob thoob lub qab ntuj no los tau 4-5 txhiab xyoo no
los vim 95% teeb meem yog tsim los ntawm cov txiv neej Hmoob xwb. 5%
tej zaum yuav yog tsim los ntawm peb cov poj niam Hmoob.

Kuv yuav muab 2-3 qho examples teeb meem txog txiv neej Hmoob.
1. Muaj poj niam lawm los tseem mus yuav niam yau thiab. Mus txog
Nplog teb thiab Thaib teb los tseem mus deev thiab yuav tej me nyuam
ntxhais 12-13 xyoos xwb.
2. Thaum ob niam txiv muaj lus tsis sib haum xeeb ces khav muab tus
poj niam ntaus kom nyoo kiag xwb. Yog tus poj niam noj taus thiab hais
taus me ntsis es ho hu police los yog mus ua court restraining order
cais tus txiv ces tus txiv los muab tus poj niam tua kiag pov tseg xwb.
3. Muaj ntau tus txiv neej cov kawm ntawv siab thiab ntse, lawv rov
qab los mus muab Hmoob muag noj muag hauv xwb tsis yog los pab txhim
kho Hmoob kom zoo.
4. Hmoob cov txiv neej mas siab phem thiab khib heev. Tsis hais kev
ua lag luam los yog kev ua nom ua tswv. Yog leej twg us tau ib tub nom
zoo los yog muaj nyiaj tshaj, txiv neej Hmoob muab tus ntawd tsim thiab
lauj ko taw kom thaum kawg nws ciaj qhev thiab pluag mus xwb mas thiaj
tag.
5. Txiv neej Hmoob yeej tsis kam zam txiv rau leej twg thiab yeej tsis
kam txo lawv lub hwj chim li.
6. Txiv neej Hmoob mas lawv tsuas xav tib qho qhov hais tias lawv mas
thiaj yog tus zoo tshaj thiab ntse tshaj lwm tus. Yog thiab tsis yog
los lawv ua raws lawv lub siab xwb yeej tsis mloog lwm tus hais thiab
qhia li.

Zoo li no es thiaj tau 4-5 txhiab xyoo los lawm no los Hmoob thiaj vam
meej tsis tau li. Nej puas xav hais tias tsim nyog thiab txog lub caij
nej cov txiv neej tiag los coj thiab khaws peb cov poj niam txoj role
taug es cia peb cov poj niam los ua cov thawj coj lead peb Hmoob mus
rau txoj kev vam meej nas cov nus?

-Zooniamtsev

.Relevant Pages

 • Re: Sex Therapy recommended for Hmoob couples
  ... Tus maum dev hmoob uas coj p*m mus rau txiv aub ... laus hais lawm ntag. ... yuav nyiam yog tus txiv los yog tus nyiam kev txhaum los tsis ... saib txiv neej hmoob hos txiag p*m'hmoob zoo li cas lawm. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Phwv nyawm - koj puas yog cov no nev??
  ... Hmoob li lawm. ... Cwjmem thiab cov phooj ywg, ... Yog li Nres hais lawm nawb. ... raws li kuv txiv hais rau kuv mas xyoo 1957 thaum muab-b nplej ces yug ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Cheating
  ... Yog ob tug nkaujnruag lam sib deev rau luag pom, ... Yog tus txiv neej twg lam mus deev tus pojniam uas twb muaj txiv lawm, ... Yog ob niam txiv sib ntaus, tus niam ntaus tus txiv xwb los tus txhau ...
  (soc.culture.hmong)
 • Lug teb Xejthim/Phabej
  ... Nub nua kuv yuav teb meb cov lug. ... Tej kws kuv tau teb meb ntawd tsuas yog has huv tsev Hmoob nkaus xwb. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Dr. Kao Ly Yang, Dr. Tzexa Lee and Dr. Gary Yia Lee all guilty for not supporting "Mong"
  ... ntsib ib tug Hmoob hais lus Hmoob hlo li. ... Qee leej kuj hais tias lawv yog Moob Lees. ... Tsis tas li no xwb, ...
  (soc.culture.hmong)