Re: HIHRW UpdateThorn/Teev,

Tos teebmeem daws tsis tau los vim yog peb hais raws kev xav. Peb twv
ua ntej peb ob lub qhov muag pom thiab experience kiag.

Koj saib koj twb tsis tau nyeem kuv daim report thiab tsis tau pom daim
video, koj twb xub muab ntaus nqis hais tias yog li cas tag. Tos sawv
daws chim chim los, vim nej pre-judge tib neeg li no xwb. Nej yeej tsis
care nrog leejtwg hais cai li, puas yog?

Kuv nyeem koj cov lus tag tibsi, kuv pom hais tias yog peb siv tus
system li no xwb, txawm koom haum Human Rights yuav muab tau evidence
npaum li cas los, nej yeej tsis care. Qhov yuav ua rau koj tus kheej
ntseeg tias muaj tseeb mas, yuav tsum yog koj niam raug tua tuagkiag
ntawm koj xub ntiag, koj pojniam raug rape rau koj ob lubqhov muag
ntsia ntsoov, koj txiv raug muab hlais ob peb pieces pov rau npua noj,
koj niam tij thiab tij laug raug muab lawv li genital parts hlais
ntsaws nkawv qhov ncauj, koj niam ntxawm thiab txiv ntxawm raug xua B40
tua taub hau dhia tag rau koj ntsia ntsoov, thiab koj tus kwv raug muab
caj dab txiav thiabmuab pas chob ziab tshav ntsia ntuj , koj cov
cousins raug xuas phom loj tua tuag pawg lug hauv tsev mas saib koj
puas hais tias tej ntawd muaj tseeb. Otherwise, yog luag xwb, ces yuav
tsum yog dag, yog iabliam nkaus xwb. Worse of all, ntshe koj tseem hais
tias, "THEY DESERVE IT" no.

Koj zaj mas yuav muaj qab hau rau kuv yog wb tham txog kev ua lag ua
luam, kev phoojywg, kev sib hlub. Vim koj tuaj tau zoo noj, tau zoo
nyob, muaj business, muaj nyiaj muaj txiaj, muaj peev xwm cog tau
phoojywg rau tej nom tej tswv, mus los yooj yim. Yog sawv daws nyob rau
koj lub situation, ces lawv yeej tham thiab hais tau li koj, hos kuv
los yeej tsis muaj ib yam dabtsi complain hlo li. Thaum kuv ntshe yuav
muaj qab haus, vim kuv muaj chance yuav ua ib tug neeg nplua nuj, pw
chaw sov, noj qab nyob zoo.,. Tabsi vim lub sijhawm no, kuv focus rau
cov neeg txom nyem, lawv qhia lawv zaj kev raug tsim txom rau kuv mas
txawv koj txoj kev nplua nuj, ces nws yog kuv lub luag haujlwm yuav tau
muab lawv tej teebmeem coj los thov kom Nom Tswv Nplog, Nom Tswv thaib,
US DOS, and the UN yuav tau nrog "KEB NPAS HAM" rau cov neeg uas pab
tsis tau lawv tus kheej.

Kuv xav tias tej kuv ua no tsis txhaum leejtwg, yog sawv muaj txoj kev
ncaj ncees lawm. Vim kuv tsis yog lam mus muab tej lus cuav, mus create
tej zaj dabneeg, los yog ua tej yam tawm hauv kuv lub tswv yim coj los
iabliam nom tswv. Kuv mus tshawv nrhiav saib yog vim li cas neeg thiaj
yuav los coob ua luaj.

Thaum kuv paub qhov tseeb hais tias muaj coob tus yog lam los iabliam
xwb, kuv yeej hais straight rau lawv hais tias kuv pab tsis tau. Tus
tib neeg muaj kev nyuaj siab, kuv tsuas hais tau rau nws hais tias, cia
kuv mam coj nws cov lus, cov teebmeem los qhia rau luag cov nom tswv
tshooj siab saib luag yuav pab tau li cas. Kuv tsis tau cog lus rau
leejtwg tias yuav muab nom tswv nplog mus teem txim, yuav cab nom tswv
nplog mus nkag nkuaj.

Yog tias koj twb tsis tau pom kuv daim video, koj twb tsis tau nyeem
kuv daim final report, koj twb twv hais tias kuv yuav npaj muab nom
tswv nplog mus foob, mus kaw. Puas yog koj xav hais tias tsam muaj
tseeb?

Thaum kuv nrog nom tswv nplog tham, luag tseem hais tau txaus nyiam,
txaus yuav thiab txaus muab coj los sib kho. Luag hais tias, "Peb muaj
cai tiv thaiv peb lub tebchaws yog thaum muaj ib pab neeg pheej tsim
teebmeem rau peb". Qhov no twb yog ib qho qhia tau hais tias, koj hais
kom koj cov neeg txhob sawv tawm tsam peb, ces peb tsis tsim txom lawv
lawm.

Hmoob hais tias, peb niam thiab txiv raug tua tuag tag, ua rau peb
ntshai, peb thiaj khiav nkaum qab roob qab ha, yeej tsis paub hais tias
lub neej yuav muaj vaj muaj tsev zoo li no.

Ces twb qhia tau hais tias, cov neeg no yeej tsis paub txog hais tias
yuav tawm los nrhiav kev vam meej, tejzaum lawv twb raug lwm tus dag
ntxias thiab hem kom lawv kav tsij nkaum ua ib co neeg qus.

Tib neeg,yog thaum lawv pom niam txiv pejxeem tuag pawg lug, ces nws
yog ib qho nightmare tsim nyog koj thiab kuv yuav tau mus nrhiav
Counseling service mus pab lawv.

Yuav pab li cas? Pab li niaj hnub no peb pab. Peb qhia kom lawv xyaum
ua ib co pejxeem zoo, hwm nom hwm tswv, nyob qab tswjhwm ntawm txoj
cai, thiab txhob ntseeg tus ub tus no dag ntxias kom lawv ua ib co neeg
phem, ces nom tswv hlub xwb.

Ua npaum no, koj tseem hais tias yog kuv phem.

NkaujNhyiag

Thornspear@xxxxxxxxx wrote:
NkaujNyiag wrote:

Cov
neeg raug kevtxom nyem no, yog lawv piav txog lawv lub neej yav tag
los. Evidence proof tau hais tias lawv niam thiab txiv, tsev neeg tuag
tag. What else do you expect?

HDD piav txog lawv lub neej Hmoob txom nyem yav tag los xwb es twb yog
zoo evidence rau koj coj mus ua human right lawm ntag lov? Yog tias
piav txog kev txom nyem yav tag los ua rau koj kua muag lo xwb, koj sim
siv tias zoo pov thawj txaus yuav cab nom tswv nplog mus nkag nkuaj
lawm no ntshai koj yuav tau tuaj xam phaj kuv es kuv mam li piav lub
caij thaum ub peb ua cobfab, yoo tshaib yoo nqis thiab tseem muab cov
me nyuam yau txhaus yeeb kom tuag tsheej tsig ntshai yuav muaj qab hau
rau koj dua pos.

Otherwise, please be realistic and bring the
issue up for a real discussion.

Ua li cas koj ho tsis ua li koj hais es pheej yuav niaj hnub mus ua me
nyuam yaus mloog dab neeg Hmoob xwb. Pam xeeb yog ib tug human right
sawv cev hmoob thoob ntiaj teb diam, yuav tau saib qhov muaj mam hais
tsis yog yuav mloog tej lus cuav ntawd xwb. Yog koj muab tsis tau pov
thawj tseeb es tsuas yog mloog cua saib tuaj seem twg tuaj xwb ces tsis
tag yuav nqa tej lus ntawm kos mus foob nplog, txawm foob los yuav tsis
tau nplog quav ci noj li.

Yog hais tias yeej tsis muaj li cov hmoob tuaj hais rau kuv ntawd, ces
yog lawv dag xwb, yog tsis tawm los, tuag tas los tseg. Hos yog hais
tias muaj tseeb, ces thov kom nom tswv nplog cia li nrog kho kom muaj
kev sib ntseeg siab xwb.

Tej kev txom nyem lawv ntsib ces yeej tsis yog dag tiam sis kom nco
ntsoov tias nyias ua rau nyias ris nkaus xwb txhob muab coj los nog rau
lwm tus ris.

Qhov koj hais use the Hmong Thaib to stage scenes, yog koj hais txog
qhov coj hmoob mus khawb qos havzoov puas yog? Qhov ntawd yog lub tswv
yim los ntawm cov menyuam hmoob. Lawv xav coj wb mus xyuas lawv khawb
qos saib khawb li cas, ces wb mus xwb. Koj puas pom qhov lawv khawb qos
mas sab thiab nrhiav noj nyuaj kawg nkaus. Yog hais tias thaum lawv
nyob nplog teb es khawb qos li qhov lawv coj wb mus khawb ntawd xwb,
ntshe yuav tsis txaus noj li, rau qhov khawb ib hnub ntshe tsuas tau ib
yav xwb.

Tsis tau pom koj daim mauv vim tiam sis mloog li koj hais ces koj lub
tswv yim coj lawv mus khawb qos es hos muaj kev cuam tshuam ua pov
thawj li cas rau human right? Kuv tsis pom tias lawv kev nriav noj
nriav haus yuav muaj qab hau rau txoj kev ua pov thawj. Qhov yuav pab
tau koj ces koj yuav tsum " be realistic and bring the issue up for a
real discussion", hos yog tseem khwv coj lawv mus khawb qos xwb tsis
yog ci qos rau lawv noj ces ntshai yuav pab tsi tau kiag.

Hmoob lub neej nyob havzoov yog nrhiav noj nyuaj tag npaud, ua cas
thiaj tsis tawm los ua ib co neeg nyob koom zej koom zos? Luag tej tawm
los, luag twb los nyob tau, tsis muaj teebmeem, ua cas muaj ib txhia ho
tawm los nyob tsis tau?

Kev nriav noj nriav haus muaj qab hau dab tsi txog rau human right mas?
Kuv saib ntshai koj zaj no yuav ua rau nom tswv un thiab dos quaj kua
muag poob tej lub luaj lawg, koj yuav tau npaj phuam mus so lawv kua
muag thiab ov. Koj sim ho xav saib, yog muaj ib co tawm tau los nyob
kaj siab lug nrog pej xeem Hmoob/Nplog sib tw nriav noj nriav haus yam
tsis muaj txim dab tsi, ho ib co ho tawm tsis tau no yog tim dab
tsi/leej twg es cov ntawd thiaj li tawm tsis tau? Puas yog tim nom tswv
nplog xwb?

Vim muaj ib pab neeg yog raug dag ntxias kom nyob tom havzoov, yuav
muaj tus rov mus pab lawv. Muaj ib txhia yog raug tua ua rau lawv
ntshai, tsis kam tawm los. Cov neeg nyob tom havzoov yog ib co tsis
paub hais tias lub neej yuav mus xaus li cas.

Koj twb paub meej li ntawd ua li cas koj tseem pheej hos mus iab liam
tias tim nom tswv nplog tsis muab kev ncaj ncees rau lawv xwb no, kuj
ho coj pab neeg koj paub mus dag lawv ntawd hais human right los paub,
koj puas yog ua human right tiag tiag mas? Raws li saib mas koj ua dej
num yuam kev lawm, vim koj tsis coj cov tsim teeb meem mus hais, hos
pheej ho tsuas tias ua loj ua lug nriav kev coj cov tsis tau tsim teeb
meem mus foob rau ntiaj teb li ub li no. Kev paub lawv lub neej thiab
tsis paub ntawd tsis yog human right li dej num, yog lawv yuav xav paub
saib lawv txoj sia yuav mus xaus li cas ces kawg yuav tau kawm xwb tsis
tag yuav lob muas phab muas lis los nkag rau koj li human right.

COv wb mus interviewed, lawv niam thiab txiv yug lawv rau tom havzoov.
Lawv yeej tsis paub hais tias lub neej yuav muaj vaj muaj tsev, ntsa
zeb ntsa tsua. Lawv tsuas paub hais tias khiav rau ub rau no xwb. Niaj
hnub no, koj nrog cov hmoo nyob havzoov tham, lawv tseem xav thiab npau
suav txog lub neej ua ntej 1975.

Lawv tsuas nros lawv xav taug txoj kev nqaim ces kom lawv txhob tu
siab. Kev ploj kev tuag yeej muaj tshwm sim rau noob neej ib txheej
dhau ib txheej puag thaum ntuj tsim teb raug los lawm tsis yog tim nom
tswv nplog muab tej vij sub vij sw ntawd tso rau lawv niam lawv txiv.
Tej npaj koj yuav tias yog thab ham nplog tua, awd, kuj yog lawm tiam
sis ua tib neeg ces yog txawj zam qws ces tsis mag qws hos yog pheej
niaj hnub mus nriav qws ces kawg yuav tsum mag qws xwb xwb thiaj tag,
txawm tias peb nyob teb chaws Asmesliskas no los yog tus twg pheej
tsuas tias ua loj ua lug nriav qws ces yeej kawg yuav tsum mag xwb.

Niaj hnub no, cov kwvtij Hmoob nyob nyablaj teb hu tuaj hais txog lawv
txoj kev npau suav. Yog vim li cas lawv thiaj hu tuaj nug txog? Vim
muaj tus mus hais rau lawv hais tias lub neej nyob nplog teb li uantej
1975 tseem yuav rov muaj dua sai sai no. QHov no yog qhov yuav ua kom
nom tswv tsis muaj kev ntseeg siab rau lawv.

Txawm yog koj twb paub qhov tseeb li kos lawm ua li cas thiaj tsis mus
muab qhov tseeb los hais es pheej yuav mus ua mauv vim kom khws khws es
vam coj mus ua pov thawj foob nom tswv nplog.

Lub homphiaj ntawm NkaujNyiag mus xyuas cov hmoob tim DD zaum no, tsis
yog yuav coj daim video los iabliam nom tswv nplog, tabsi yog yuav coj
los kom nom tswv UNHCR, US DOS and RTG nrog rau Nom tswv nplog yuav
tsum nrog daws cov teebmeem no. Yog hais tias cov hmoob DD tuaj dag,
tuaj liam xwb tsis muaj tseeb, ces xa lawv rov qab xwb. Yog muaj tseeb,
ua cas thiaj yuav muab tej teebmeem no zais tsis nrog daws?

Koj tsis yog mus foob nom tswv nplog es ua li cas koj thiaj li yuav kom
UN, DOS thiab RTG los txiav txim mas? Koj twb tias nom tswv nplog pheem
thiab coj tsis ncaj ncees ua rau coob tus hmoob hav zoov txom nyem
thiab raug ploj raug tuag no ned. Ntawd es tsis yog iab liam es yog dab
tsi? Kev nriav pov thawj ces yog yuav khwv iab liam xwb thiaj li nriav
los sav puas yog, los yog koj lam nriav los tham ua kev lom zem xwb?

.Relevant Pages

 • Re: Tuaj nrog peb sablaj thiab tsa nom
  ... pab tsis tau, ces kuv tsis yog Human Rights. ... tias, tuaj ma, tuaj es peb mam pab kom taunej mus txawv tebchaws. ... Zoo li koj tsuas pom 1 qhov nkaus xwb. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Lug teb Xejthim/Phabej
  ... Kuv tsis yog nav xwv xam qub tim VT ces kuv tsis paub ntawv Fabkis ... yog li nyeem tsis tau koj cov lus Fabkis. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Hmoob DD-Suffered and confused
  ... Koj hais yog kawg, yog tias siv zog nkaus xwb, ces yeej ua tsis txog ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Xyoo 1995 GVP Dag America loj
  ... Kuv yog ib tug ... Hmoob, kuv tsi yog xeem, kuv tsuas piav raws li cov neeg tsis ncaj ... laus li VP uas Mes Lis Kas dag los ua mercenaire xwb es koj tseem xav ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Hmoob 18 xeem peb caug qhov teeb meem saib thiab mloog ntxiv nyob hauv qhov video clip
  ... kom lwm xyoo neeg tsis txhob mus lub 18 xeem lawm no mas. ... maj yog li cas ho muaj cov neeg tuaj thaij duab thiab xaam phaj li no ... liab lam ua tau npaum li ua rau Hmoob no ces twb tua tau nplog liab ... Yog koj xav paub qhov teeb meem thov hu mus nug Director Nelson ...
  (soc.culture.hmong)