Re: Fiv yeem ntuj kom tshav ntuj noj 30 Fresno puas pabPadiac,

Kuv paub tias koj thiab ib txhia yuav to taub tias yog kuv thuam peb
hmoob txoj kev Fiv yeem.Kuv tsis yog thuam nawb koj rov mus nyem qhov
kuv sau ntawd kom meej-j. Kuv hais rau koj tias txoj kev fiv yeem kuv
yeej ntseeg tias pab tau yus, kuv yeej fiv yeem thaum lub caij pib
khiav teb chaws nplog tuaj txog rau rooj teb no kuv mus coj kev ntseeg
lawm los muaj tej lub caij tau kev nyuaj siab, raug teeb meem, tau kev
tws tsis pom qab yuav ua cas kuv kuj tseem fiv nyuj,npua....etc rau
Huab tais ntuj thiab.Tab sis peb yuav muab qhov fiv yeem tso rau qhov
tseem ceeb tsim nyog fiv mam fiv,tsis yog ua li koj twb hais yus yuav
mus ua si Las Vegas es yus fiv yeem kom raug nyiaj ntau-au,yuav Lotto
tag ces fiv yeem kom raug. Rov mus hais txog lub 30 Fresno.Tsaib no
Asmekas twb tshaj tawm News hais txog huab cua hnub 26 mas yuav tshav
ntuj yav sawv ntxov mus txog rau tav su yav yuav tsaus ntuj yuav los
nag,hnub 27,28,29.. yuav tshav ntuj me ntsis thaum sawv ntxov yav tav
su mus yuav rov los nag sawv daws txhua tus twb pom thiab paub tias
ntuj yuav los nag yus twb paub qhov ANSWER yus tseem ho fiv yeem kom
leej thiab no puas tsim nyog maj,kuv xav tias yog yuav fiv yeem mas
yuav tau fiv tias thov kom lub 30 mas txhob muaj me nyuam laib sib tua
,sib ntaus thiab txhob muaj xwm dab tsis no ntshai yuav khws zog.Fiv
yeem yeej yog thaum yus tws kev tag , yus mus poob rau tej qhov ntshai
heev fiv yeem ntuj thiaj yuav pab nawb.
Piv li xyoo Presedent Bush los mus sib twv ua tus Presedent muaj ib
yawg thaub hmoob nyob Merced tau fiv ib lub yeem nyuj thiab xyab ntawv
ntau-au.Thaum Bush yeej lawm yawg thaub hmoob ntawd thiaj li npauj lub
yeem ntawd,yog ua li yawg thaub no mas kuv tsis pab nws khuv xim nws
cov nyiaj kiag li.Vim lub yeem pab tau raws li yawg thaub hmoob lub
siab nyiam, siab ntshaw lawm.


Phooj ywg es...tus tib neeg twg txawm yuav ntseeg licas los kuv yeej
tsis thuam, vim qhov ntawv yog nws ib qho chaw sov siab, thiab ntseeg
siab. Kuv yuav tsis muaj peev xwm thuam nws, los yog rhuav nws txoj kev

ntseeg... Yog koj ho khuv xim nws $2000 dolas nyiaj ntawv no ces, cia
li hais zoo zoo xwb! Tsis tag li ntawv, nws tsis tau thov koj ib npib,
los ib cent. $2000 dolas nyiaj ntawv yog nws li...tsis yog koj teeb.

Koj cov lus saum toj no yog lus nyiaj lus kub.Kuv nug koj.
Yog koj pom cov laus ua tej yam dab qhua tsis yog lawm koj yuav kav
liam cia nws ua nws kom puas loj zuj zu los koj yuav qhia rau hais tias
qhov koj ua ntawd tsis yog lawm no maj? Zoo li tej zaum no puas yog ib
tug zoo qauv rau cov hluas khaws coj mus siv?

.