Re: Hmoob dejdawb
Nyob zoo cov phoojywg

Kuv qhia mintsis ntxiv rau nej paub tias IRC employ kuv tus phoojywg ua
haujlwm siabxyuas cov Hmoob DD. Nws txeev nrog kuv tsev neeg nyob
Chiangmai (I am a Hmong Kheknoi, moved to live and work in Chiangmai).
Nws muaj reliable information txog txhua tus HDD. Yeej muaj ib feem HDD
txomnyeem tiag tiag, thiab tshaib plab es kuv thiaj txiav txim siab pab
cov neeg ntawd.

HDD li teebmeem/future loj tshaj dhau qhov ib tug minyuam neeg li kuv
yuav daws tau. Kuv xav pab lawm ntau dua no los pab tsis tau. Es kuv
tsuas vam tias, nyaj muaj ib hnub twg nomtswv yuav nrhiav tau haukev
daws HDD li teebmeem.

.Relevant Pages

 • Re: kuv qhov analysis txog daim tape
  ... kuv saib koj yuav tau noog yug cov lug ... ua caag thaum ntawd kuv tub txug mej nyob hov hab ua ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Xav Kom Peb Cov ((OG))) Hais Lus Kom Siv Tau
  ... nyuam Nyab laj mam phem kawg kiag kuv mas mag lawv xuas khauj tsiav rau ... kuv ntau-au zaus lawm....kuv muaj ib tug kwv,kwv tij mas tsis zam cov ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: For Nkauj Nyiag Xiong & Dr. Pao
  ... koj sob has has ib plag ce kuv ho tsau HAIS yuav lawm hab ces yawg ... nyuag kwvtij yang see nyav tsau fuabtai qhabnab yuav ob nub xwb peb cov ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Txis Ntawv Hmoob (Hmong Spelling Bee)
  ... ib yam kuv xav kom peb hmoob muab kho rau cov RPA no yog tej yam zoo ... lawv txwb ua muaj ntsis yog lawm--lawv txwb muaj tau tus 'b' los pauv ... tau qhov zoo kawg li lawm kom muaj ntawv hmoob. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Moob Leeg, Moob Sib hab Moob Ntsuab
  ... Ntsuab los sis Moob Sib" tawm sis zoo le kuv pheej tsi paub meej/tseeb ... Moob kws nyob Nyablaaj teb tuaj moog ncig saib cov qhov tsua nkaum rog ...
  (soc.culture.hmong)