Re: Hmoob dejdawb
Nyob zoo cov phoojywg

Kuv qhia mintsis ntxiv rau nej paub tias IRC employ kuv tus phoojywg ua
haujlwm siabxyuas cov Hmoob DD. Nws txeev nrog kuv tsev neeg nyob
Chiangmai (I am a Hmong Kheknoi, moved to live and work in Chiangmai).
Nws muaj reliable information txog txhua tus HDD. Yeej muaj ib feem HDD
txomnyeem tiag tiag, thiab tshaib plab es kuv thiaj txiav txim siab pab
cov neeg ntawd.

HDD li teebmeem/future loj tshaj dhau qhov ib tug minyuam neeg li kuv
yuav daws tau. Kuv xav pab lawm ntau dua no los pab tsis tau. Es kuv
tsuas vam tias, nyaj muaj ib hnub twg nomtswv yuav nrhiav tau haukev
daws HDD li teebmeem.

.