LUB NEEJ UA COB FAB NYOB FABKIS TEB XYOO 1978- 1979FABKIS TEB yog ib lub teb chaws me me . Thaum kuv tuaj poob txog
rau hauv PARIS nws yog ib lub teb chaws loj tshiab muaj ntaus yam
zoo nkauj , vaj tsev loj dav siab zoo li zeb tsuas ua rau kuv niaj
nhub xav mus ncig ua si rau qhov ub qhov no . Caij luv trains thiab
caij Metro mus tshwm qhov ub qhov no . Kuv tau mus txog pem ntug
dej hiav txwv D Day caij luv fai lha ib tug Choj siab heev
kuv xav tia hauv ntiaj teb no yuav tsi muaj ib tug Choj siab li ntawd
lawm . Kuv ncig ntug dej hiav txwv uas pom lawv tej chaws sib ntaus
sib tua thaum ww 2 . Kuv tau nkag mus saib mus pom lub tuam tsev
loj loj nyob tim ntug hiav txwv uas neeg ntiaj teb cav cav tia muaj
dab heev . Tab si , thaum kuv nkag mus rau hauv kuj tsi pom Dab yuav
thab thiab hem kuv . kuv kuj xav tia tej zaum DAb ntshai kuv dua
kuv ntshai Dab vim kuv yog neeg Cob Fab plaub haus ntev txog xwb
pwg , tsw ntxhiab heev los tsi paub . Los Dab ntshai tsam kuv ntaus
Dab vim neej kuv twb tsi ntshai . Luag tej hais tia yog koj nkag mus
hauv yog Dab tsis nyiam ce dab thab koj ntag lub tsev ntawd nyob
tau ntau pua xyoo dhau los lawm . Kuv xav tia cov hmoob/moob tau
nyob FabKis teb tuaj tim Meka no kuj yuav txog tag lawm . Kuv txog
Renes , orlean , Metz thiab tej ntug Paris , nroog Paris .
Lub neej kuv ua Cob Fab nyob tiv Paris kuj lom zem thiab
ntsib phooj ywg ntau tug . Hmo ntuj kuv nyiam tawm mus nrog tej laus
neeg sib tham txog 3 am mam rov los pws . Caij luv Bus Luv
train , Metro , thaum tsi muaj luv Bus khiav kev lawm kuv kuj xa ko
taw los tsev li 20 min. thaum ib tag hmoo rov yav lawm kuj muaj
neeg phem thiab ov , tos kev tub sab ntaus neeg . kuv kuj ntsib ib
tug , kuv lub neej dab tsi cuam tshuam kuv txoj xub kev kuv tshem
tag tib si . Nyob hauv Paris qhov kuv tsi nyiam tshaj plaw mas yog
lawv muaj polices coob heev , koj taug kev koj sawv ntsia tsi
tau ib yam dab tsi ntev loo li , yog ntsia ntev loo ce polices los
nrog koj tham ntag . Kuv tuaj pem roob tuaj tsi tau pom luag tej vaj
tsev loj siab zoo nkauj li , kuv kuj nre saib thiab xav tia ua li
cas luag thiaj tsim tau tej niag vaj tsev zoo loj ua luaj li , yog
li kuv mas mag nte nug tag mus li ua rau kuv dhuav . Dhuav qhov lawv
tia donnez mois vos papiers . muab koj cov ntawv kuv xyuas seb .
Muaj ib nhub kuv yuav sim polices ntag , nhub ntawd kuv npaj nqa me
nyuam yaus cov ntawv thiab ntau yam ntawv zoj ua ib pob ntxig hauv
nhab ris , ce kuv muab kuv phau passport tso zais hauv kuv lub plab
tshos . Nhub ntawv kuv mus caij Metro ( trains nkag hauv av ) kuv mus
txog rau ib lub Metro station nws muaj ntau ntau lub qhov tawm
mus saum kev , kuv txawm pom ib tug police nws kuj pom kuv ib yam
nkaus , kuv ua txoj tig loo rov qab , nws tiaj lia loo mus thaiv
kuv kev lawm sab tov , kuv tawm plaws saum kev , nws tshwm plaws
lub qhov sab tov , kuv nkag kiag rov rau hauv dua , nws lub tob
haus kuj ploj kiag tov lawm thiab , kuv pom nws tshw sab hauv
tov , kuv nkag loo mus dua lwm qhov . nws hu kiag ob tug polices
ntxiv lawv thiaj li puav tau kuv ce nws txav zog los nug kuv tia
; donnez mois vos papiers muab koj cov ntawv kuv saib seb , kuv
muab pob niag ntawv kuv npaj tom tsev tuaj cev rau nws ce nws maj
mam tshawb ib daig zuj zus ze li 20 min. tag kuv cov ntawv ce
nws nug kuv hais tia muab koj phau passport rau kuv ce kuv thiaj li
muab kuv phau passport rau nws , ce nws hais kiag tia ua li cas puag
ta kuv ho tsi muab kuv phau passport rau nws e kuv ho muab cov niag
ntawv xwb . kuv teb nws tia ; es koj twb tsi nug kuv phau passport
nev , koj nug kuv cov papiers xwb ce kuv kuj muab papiers rau koj
xwb . Nws saib kuv phau passport tag nws pom kuv lub nhab tsho su su
, nws thiaj hais tia muab cov hauv kuv saib seb kuv thiaj li muab
rau nws saib ces nws pom kuv ib cov nyiaj nws hais tia ua li cas
koj muaj nyiaj ntau ma kuv teb tia ; es kuv lub plab kuj txawj noj
mov thiab hov . Nyob hauv Paris mas koj dim quav dim zis mas
nrhiav tsis muaj chaw tso dawb li ntag , Restroom mas qia neeg
tshaj li laus tsi li koj yuav tau them nyiaj thiab ua line deb
tsawv.


FABKIS teb txoj kev nrhiav hauj lwm kuj tsi yooj yim li nyob
lub teb chaws USA no , vim neeg nyob coob dhau hwv lawm , hauj lwm
tsi muaj txaus sawv daws ua yog koj tsis muaj hauj lwm ua ce koj mus
sau npe tom chaws nrhiav hauj lwm 1 zaug / week ce txog lhi lawv
xa nyiaj tuaj pub rau koj tau siv tau muas noj . Leej twg yug tau me
nyuam coob kuj tau nyiaj ntau los pab . Hmoob/moob ntsib kuv lawv kuj
thov kuv coj lawv mus nrhiav hauj lwm ua mus txog qhov twg los luag
twb tia twb txai lawm . kuv coj coob coob tug mus pab nrhiav hauj
lwm thaum kuv nyob tiv tsi tau ib tug lho li , tej zaum kuv tsi
txawj lus Fabkis zoo tab si, hmoob/moob kuj ho tsi kam thov cov txawj
txawj lus thiab muaj lub npe zoo pab .

Thaum kuv mus pab Niam Col. Vam Kaim lee muab nws cov nqe
zog ua hauj lwm ua nws tug Employer tsi them rau nws tag , tau ob
lub lhis tom qab kuv ntsib ib tug tub lhuas hmoob Mouas tu ib sab
te lawm ( tsi nco nws lub npe lawm vim kuv paub nws ntawm ntug kev
thiab nhub tom qab uas kuv tau mus pab daws nws tug txiv ntxawm cov
teeb meem pem Hoo Maum xwb) nws thiaj nrog kuv tham ua si ib pliag
, nws piav txog nws muaj ib tug txiv ntxawm mob mus pw pem
Hospital , muaj ob tug tub lhua nyab laj tuaj ua hauj lwm cheb
tsev yav tsaus ntuj nkawd muab nws tus txiv ntxawm rub poob txaj ,
caij lub caj dab , rub plaub hau , tuav pob ntseg , muab tsaj saum
txaj li tej no tau ntev ob peb lub lhis los lawm . Fabkis tsi hais
, tsi quav ntsej lho li . Kuv thiaj nug tia puas muaj tiag ma ,
nws teb tia muaj tiag li hov . Kuv thiaj hais rau nws tia taig kis
kuv mus pab koj nawb peb nav maim sib ntsib ib qhov chaw . Kuv
txhij tau 4 tug tub lhua ntxiv nrog kuv ua lawv yog kuv phooj ywg zoo
.. Lee yaib tuaj nyob denver , Mouas nruas tuaj nyob Oregan , Yaj
thoj tuaj nyob CA , Lee txhim Vam kaim lee tub tuaj nyob rau
thiab tuag rau nram Georgia . Nej cov hmoob mouas pom lawv no yuav
tau ua lawv tsaug nawb . Peb caij luv Train mus yuav luag ib teev
mam mus ko taw li 15 min. thiaj txog lub Hospital . Thaum peb sawv
kev xwb tus hmoob Mouas tu te tsuas tshuav ib sab te xwb tab si ,
luag mas hai tia yog pom kiag ob tug nyab laj mas nws ntaus kiag xwb
, kuv thiaj hai tia kuv tsi tau kom ntaus mas txhob ntaus nawb peb
ua qhov zoo ua ntej tso . Peb nce mus theem peb thiaj pom tug hmoob
mouas pw saum txaj ib leeg kuv nug tia ua li puas muaj tseeb li
hais tiag ? nws teb tia muaj tseeb tiag nws yeej tsi tau zoo pw
lho li thiab Fabkis yeej tsi Quav ntsej lho li . Peb thiaj tau nqe
los mus nrog tug poj Fabkis zov lub qhov rooj hauv tham 1/ thov
kom muab peb tug neeg tshem mus nyob rau lwm lub Hospital los yog 2
/ nej hais kom ob tug me lhua nyab laj tsi txhob ua siab phem li rau
peb tu hmoob lawm vim nws yog ib tug neeg laus thiab peb hmoob tsi
nyiam ua tej yam zoo li ntawd .
Thaum peb tham tag yuav tawm los tsev kuv thiaj xav tia
yuav kom meej thiab peb tsuas muaj tuaj ib zaug xwb yuav cob lus kom
txaus nkaus . Kuv thiaj txav ze ze hais me me maj mam rau tus poj
Fabkis tia ; Peb tsuas tuaj zaum no xwb nawb yog tseem nhov thiab
peb tuaj zaum ob peb yuav muab ob tug nyab laj cab los lhai lub caj
dab rau koj ntsia nawb ce peb tawm los mus lawm .... ce zoo lawm ..

Tej zaum yus yug los pab neeg , pab tag xav tia tag lawm nyob
nyob kuj tseem muaj tug thov pab ntxiv , yog muab xyuas los lawm pab
tsi txawj tag lho li .


nhub no tsi muaj hauj lwm dab tsi e piav me me lub Neej Cob
Fab Nyob FABKIS xwb . xyoo 2001 kuv tau rov mus ua si tiv dua mus
txog Paris , Lion , Nime thiab nram ntug hiav txwv Da dej thiab xyuas
hmoob ua zaub muag .
zaum no mus txog hauv Paris , kuv caij Taxi mus tom Hotel
xav hais tia yuav deb deb tab si , ze li 4 min. xwb , tus Fabkis
ma yws yws kuv kawg nws xav tia kuv tsi paub lus Fabkis no ce nws
hai tau ntau zog vim ze dhau hwv nws tsi tau nyiaj ntau , kuv thiaj
hais lus Fabkis rau nws tia KOJ HAIS LUS NTAU HEEV LAWM NAWB .Mr.
VOUS PARLEZ BEAUCOUP . ce nws hais tia xav tia koj tsi paub .

TUBNTSUAGHMOOBRUAM
.