Re: Reasons why tseemyeej is silence on his brother's lee teng's death?Kuv tus me tub tsaub anti,

Pheej cem-m yus tus biological dad sis ntoo kos noob qes laiv.
Yog kuv tsis pab tsoob koj niam teg ntawd saum roob kaum
npaj ces koj ham tsis ruam li koj txiv tam sim no ntag es.
Twb yog kuv pab txuas tes txuas taw es koj thiaj tsheej
neeg li ko hos. Koj ua tib zoo saib koj tej yas tes yas
taw saib maj, twb zoo thooj li kuv li thiab tiag laud.

Say hi to mommy for daddy ok?

See u.

Dad TseemYeej.

.Relevant Pages

 • Re: LIS NOS ( YAJ NOS)
  ... cousins nyob Lyon thiab pob, lossis koj pos yog kuv ib tug nyuag ... tsawg tsawg ces feem coob ysu yeej paub kawg mas. ... Hos yog kuv yog koj cousin no ces koj yuav mag kuv muab koj ntxuav kom ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: LIS NOS ( YAJ NOS)
  ... Yog koj nyob tim Fabkis ko no,  nyaj koj yuav paub kuv cov nyuag ... cousins nyob Lyon thiab pob, lossis koj pos yog kuv ib tug nyuag ... Hos yog kuv yog koj cousin no ces koj yuav mag kuv muab koj ntxuav kom ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: CONTENDERS FOR PREFECT OF LAOS
  ... Niag tijlaug Bee ntawd tseem tso kuv npe tibsi rau hauv thiab tiag. ... He he he yog kuv yog Bee mas kuv tso koj rau hauv thiab nav. ...
  (soc.culture.hmong)